Aktualizace zásad pro rozvoj DS na rok 2021

18. října 2021

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra,  opět vyšel vstříc organizacím, které čerpají dotace na rozvoj dobrovolnické služby v roce 2021.

Jsou vydány aktualizované Zásady poskytování dotací na rozvoj dobrovolnické služby na rok 2021, kdy se mění výpočet povolené odchylky, a to takto:

Za řádně vyúčtovanou dotaci se bude považovat 25% odchylka snížení počtu dobrovolníků v době realizace projektu oproti počtu dobrovolníků uvedeným v žádosti. Odchylka vypočtená z celkového počtu dobrovolníků v projektu bude uvedena v Přehledu dobrovolníků v realizaci projektu v rámci dotačního programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2021 – závěrečná zpráva projektu (Příloha č. 5 Zásad). Pokud se odchylka bude pohybovat v % snížení počtu dobrovolníků od 26 % výše, vrátí příjemce dotace na účet uvedený v Čl. 8 odst. 5 nebo 6 Zásad % přidělené dotace odpovídající výši odchylky ponížené o 25 % (tj. 26 % odchylka – bude vráceno 1 % dotace, 30 % odchylka – bude vráceno 5 % dotace atd.). Odchylka se uvádí v celých číslech a pro zaokrouhlování desetinných míst se použijí standardní matematické metody. Pokud nebyl do projektu zapojen žádný dobrovolník, považuje se projekt za nerealizovaný a vrací se 100 % dotace. Tento výpočet se uplatní i zpětně na již vyúčtované dotace v programu Rozvoj dobrovolnické služby pro rok 2021.

Více informací, včetně úplného znění novelizovaných Zásad poskytování dotací a aktualizace FAQ k dotacím naleznete na webu Ministerstva vnitra:

https://www.mvcr.cz/clanek/dotace-na-akreditovane-projekty-642310.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d