Ochrana soukromí

Pravidla používání těchto stránek

Zásady používání Cookies

Abychom mohli  poskytovat služby Moodle, využívají naše stránky soubory cookie. Jako  cookie jsou v počítačové terminologii označovány malé datové soubory,  které ukládají informace v historii Vašeho prohlížeče. Tyto stránky  používají dva soubory cookie.

Hlavním používaným souborem cookie  je soubor relace, který se obvykle nazývá MoodleSession. Tento soubor  cookie je třeba povolit v prohlížeči, zajišťuje kontinuitu vaší práce v  systému a udržuje informace o vašem přihlášení. Při odhlášení nebo  ukončení prohlížeče je tento soubor cookie odstraněn jak z prohlížeče,  tak ze serveru.

Druhý soubor cookie pouze usnadňuje uživateli  práci, obvykle se nazývá MOODLEID. Slouží k zapamatování vašeho  uživatelského jména v prohlížeči. To znamená, že při návratu na tyto  stránky bude pole s uživatelským jménem na stránce přihlášení již  vyplněno. Tento soubor cookie je možné zakázat. Při každém přihlášení  však budete muset zadat své uživatelské jméno.

Zásady ochrany osobních údajů

A. Správce osobních údajů

Správcem  osobních údajů je Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková  organizace zřízená Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem Na  Maninách 876/7, Praha 7, PSČ 170 00, IČ: 00405698 (dále jen „FDV“)  informuje tímto o základních zásadách a principech v souladu s  ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady  č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti  se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení  směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních  údajů“), na základě kterých FDV jako správce osobních údajů nakládá s  osobními údaji (dále jen „subjekt údajů“).

B. Účel zpracování

Osobní údaje subjektu údajů zpracováváme pro účely

  • Kontrola  řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního  fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu  Zaměstnanost a plnění dalších souvisejících povinností poskytovatele  dotace.
  • Správa a plnění smlouvy o poskytnutí dotace.
  • Kontrola plnění povinností příjemce dotace a ochrana svěřených prostředků.
  • Plnění pracovní smlouvy či plnění zákonem stanovených povinností ze strany zaměstnavatele.
  • Poskytnutí přístupu k online kurzům na adrese: elearning.dobrovolnik.net.

C. Právní základ zpracování osobních údajů

Osobní údaje pro účel uvedený pod písm. a) výše jsou zpracovávány pro splnění právní povinnosti plynoucí z článku 5  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17.  prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES)  č. 1081/2006 a jeho příloh I a II. Právní povinnost zpracovávat osobní  údaje dále probíhá na základě ustanovení článků 125 odst. 2 písm. d) a  140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17.  prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální  rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském  zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském  fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,  Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a  rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „nařízení EU č. 1303/2013 o evropských fondech“).

Osobní  údaje jsou dále zpracovávány pro účely kontroly pro slnění právní  povinnosti plynoucí z článku 54 nařízení EU č. 1303/2013, o evropských  fondech, která je dále regulována § 11 odst. 3 písmenem c) zákona č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve finanční kontrole ve veřejné  správě, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje pro účel uvedený pod písm. b) výše jsou zpracovávány pro splnění smlouvy o poskytnutí dotace, resp. v  případě, kdy subjekt údajů není smluvní stranou, pro veřejný zájem na  plnění smluv o poskytnutí dotace.

Osobní údaje jsou pro účel uvedený pod písm. c) výše zpracovávány pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu a při  výkonu veřejné moci, konkrétně pro řádnou kontrolu plnění povinností  příjemce dotace a kontrolu nakládání s prostředky svěřenými příjemci  dotace.

Osobní údaje pro účel uvedený pod písm. d) výše jsou zpracovávány pro splnění právní povinnosti plynoucí ze Zákoníku práce 262/2006 Sb. a souvisejících zákonných ustanovení.

D. Zpracované osobní údaje a doba uchování

Pro výše uvedené účely zpracováváme osobní údaje uvedené ve formulářích správce, které obsahují Identifikační údaje, jako jsou jméno, příjmení, datum narození, pracovní pozice, úřad, kraj. Kontaktní údaje,  jako jsou elektronická adresa, telefon a další osobní údaje (seznam viz  Monitorovací list podpořené osoby - nebo na požádání konzultanta  projektu), které jsou sledovány na základě podmínek pro realizaci  projektů podpořených z evropského sociálního fondu.

Údaje zpracovávané pro účel uvedený pod písm. a) výše jsou zpracovávány po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

Údaje zpracovávané pro účel uvedený pod písm. b) výše jsou zpracovávány po dobu plnění smlouvy o poskytnutí dotace.

Údaje zpracovávané pro účel uvedený pod písm. c) výše jsou zpracovávány po dobu trvání promlčecích dob, typicky nikoli déle  než 16 let od skončení účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace.

Údaje zpracovávané pro účel uvedený pod písm. d) výše jsou zpracovávány po dobu trvání zaměstnaneckého poměru a nezbytně dlouho pro zákonné účely.

Vaše  osobní údaje jsou uloženy, pokud jste zapsáni do jednoho nebo více  online kurzů na adrese elearning.dobrovolnik.net. Informace o  profilu jsou uchovány po dobu 10 let na základě souhlasu a můžou být  odstraněny na vyžádání.

E. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny  zmíněné osobní údaje zpracovává FDV jako správce. Správce určuje  prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Vaše  osobní údaje obecně nepředáváme dalším správcům. Výjimkou jsou případy,  kdy budeme povinni tyto údaje předat na základě zákona (zejména v  oblasti sociálního zabezpečení, orgánům daňové správy, orgánům inspekce  práce, soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí), a  případy, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše uvedených účelů  předávat státním orgánům či třetím osobám (zejména osobám poškozeným  protiprávním jednáním).

Pro výše uvedené účely nedochází k využití  externích zpracovatelů. V případě kontroly dle výše uvedených právních  předpisů může dojít k předání dalším správcům.

F. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně  jako má FDV svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních  údajů, máte také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva.  Mezi tato práva patří:

a. Právo požadovat přístup k osobním údajům
Zjednodušeně  řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým  účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je  předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva  související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se  dozvěděl v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však  nejste jistý, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat  o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z  naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup  k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o  kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme  bezplatně a další kopie s poplatkem.

b. Právo požadovat opravu osobních údajů
Pokud  zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo  neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili,  popřípadě doplnili.

c. Právo na požadovat výmaz osobních údajů

V  některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali.  Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn  některý z následujících důvodů:

vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,

využijete  svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo  vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme  na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové  oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo

ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro:

splnění naší právní povinnosti,

účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo

určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

d. Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
V  některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení  zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech  požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje  nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě  však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou  dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné,

Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme),

Vaše  osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale  Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,  nebo

vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je  podrobněji popsáno níže v kapitole „Právo vznést námitku proti  zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná,  jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

e. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Nemáte  právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, neboť  jejich zpracování probíhá na základě zákonného požadavku. Nicméně lze  uplatnit námitku v případě případného překročení účelu uvozeného  zákonným požadavkem.

f. Právo na přenositelnost osobních údajů
Máte  právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám  poskytl a které zpracováváme na základě plnění smlouvy. Vaše osobní  údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově  čitelném formátu. Abychom mohli na Vaši žádost údaje snadno převést,  může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich  elektronických databázích. Touto formou Vám tedy nemůžeme přenést vždy a  za všech okolností všechny údaje, které vedeme v listinné podobě.

g. Právo vznést námitku proti zpracování
Máte  právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází  na základě našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje zpracovávat,  pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém  zpracování pokračovali.

h. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
Ve  všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů,  ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv  jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních  údajů. Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na našich webových  stránkách http://fdv.cz/kontakty .

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:

E-mailem na: [email protected]

Písemně na adrese: Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7

Vaši  žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho  měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho  požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O  takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme  informovat.

V případě, že si u Správce uplatňuje Subjekt údajů  některé z práv subjektu údajů podle právních předpisů upravujících  ochranu osobních údajů a ze žádosti subjekt údajů nelze ověřit totožnost  žadatele nebo v případě, že má Správce oprávněné pochybnosti v  souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si  Správce právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací  potřebných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

i. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.