Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Projekt Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Ministerstvo zdravotnictví realizuje projekt „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“, 
reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt vytvoří inovativní národní dobrovolnický program pro poskytovatele zdravotních služeb (PZS), který bude přispívat ke kvalitě a efektivitě poskytované zdravotní péče. Budou nastaveny a implementovány jednotlivé procesy, které vedou k tomuto cíli. Jedná se především o speciální vzdělávací program a nastavení vzdělávacích procesů v oblasti koordinace dobrovolnické činnosti, vytvoření pozice koordinátora dobrovolníků ve zdravotnictví v rámci katalogu prací, vytvoření a implementace inovativní Metodiky dobrovolnictví u PZS. V neposlední řadě jde o nastavení procesů a zásad informovanosti o programu a vytvoření koncepce informačních kampaní v oblasti dobrovolnictví.

Nově zaváděné prvky budou pilotně testovány ve vybraných zdravotnických zařízeních a v pravidelných intervalech bude hodnoceno využití inovací v praxi. Po dobu pilotního provozu budou získávány informace a zpětné vazby od dobrovolníků, pacientů, rodinných příslušníků a zdravotníků. V rámci projektu bude také proveden průzkum motivací a postojů veřejnosti k dobrovolnictví v nemocnicích.

Další informace o projektu jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví:

  1. https://www.mzcr.cz/category/programy-a-strategie/dobrovolnik-ve-zdravotnictvi/
  2. https://www.mzcr.cz/category/evropske-fondy/projekty-ministerstva-zdravotnictvi-v-letech-2014-2020/efektivizace-systemu-nemocnicni-pece-v-cr-prostrednictvim-dobrovolnicke-cinnosti/