Regionální dobrovolnická centra

Co jsou RDC?

Jde o informační a kontaktní centra pro dobrovolníky, neziskové organizace, příspěvkové organizace či obce v daném kraji v oblasti dobrovolnictví. Jejich smyslem je propojovat a tvořit most mezi zájemci o dobrovolnictví, dobrovolníky a zástupci státní a veřejné správy. Podávají a zprostředkovávají aktuální informace o dobrovolnictví v kraji. Podporují poradenstvím lokální dobrovolnická centra a další organizace či dobrovolníky v kraji.

 V současné době působí do konce roku 2022 v  České republice následujících 8 regionálních dobrovolnických center (na základě státních dotací poskytnutých Ministerstvem vnitra):

 1. RDC Středočeského kraje - provozované KÚ Středočeského kraje a Letokruh, z.ú.
 2. RDC Ústeckého kraje - provozované Dobrovolnickým centrem, z.s.
 3. RDC Libereckého kraje - provozované ADRA, o.p.s.
 4. RDC Pardubického kraje - provozované KONEP, z.s.
 5. RDC Moravskoslezského kraje - provozované ADRA, o.p.s.
 6. RDC Zlínského kraje - provozované Charita Uherský Brod
 7. RDC Jihomoravského kraje - Jihomoravské dobrovolnické centrum, z.s.
 8. RDC Plzeňského kraje - provozované Mezigenerační a dobrovolnické centrum, z.s.

 

Seznam RDC v ČR

RDC Plzeňský kraj – provozovna Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Zobrazit detail

RDC Jihočeský kraj - KreBul

Zobrazit detail

RDC Karlovarský kraj - INSTAND

Zobrazit detail

RDC Ústecký kraj – provozovna Dobrovolnické centrum, z.s.

Zobrazit detail

RDC Liberecký kraj - ADRA

Zobrazit detail

RDC Středočeský kraj - Letokruh

Zobrazit detail

RDC Zlínský kraj – provozovna Charita Uherský Brod

Zobrazit detail

RDC Jihomoravský kraj - Jihomoravské dobrovolnické centrum, z.s.

Zobrazit detail

RDC Pardubický kraj – provozovna KONEP, z.s.

Zobrazit detail

RDC Moravskoslezský kraj - ADRA

Zobrazit detail

RDC Praha - Letokruh

Zobrazit detail

Regionální dobrovolnická centra realizují následující aktivity:

1. Vytváří a udržují webovou stránku 

(novou či upraví stávající), na které pověřená osoba RDC zveřejňuje:

a) aktuální informace o dobrovolnictví v kraji a v České republice, které mimo jiné upozorňují na:
 • plánované akce RDC a LDC (lokálních dobrovolnických center) a dalších organizací vyžívajících dobrovolníky v kraji,
 • novinky z oblasti dobrovolnictví v působnosti dané RDC a případně dalších krajských RDC,
 • novinky v oblasti dobrovolnictví v České republice (legislativa, dotační tituly jednotlivých ministerstev pro dobrovolnictví, dotační možnosti evropské pro oblast dobrovolnictví, nabídky školení apod.),
 • příběhy dobrovolníků,
 • možnosti, jak se jako dobrovolník zapojit do dobrovolnické činnosti.
 • Příspěvky jsou zveřejňovány pravidelně min. 1x měsíčně. Každý měsíc musí být zveřejněno min. 5 příspěvků.
 • Aktuální informace pověřená osoba RDC zveřejňuje i na sociálních sítích dobrovolnického centra (např. facebook, Instagram).
b) databázi dobrovolnických organizací a zájemců o dobrovolnictví za účelem zprostředkování příležitostí k dobrovolnictví v kraji (viz bod 2).

2. Vytváří a udržují databázi

s přehledem lokálních dobrovolnických center (LDC), organizací vysílajících a přijímajících dobrovolníky a dalších dobrovolnických organizací (tj. organizací, které si vyhledávají dobrovolníky, školí je apod. pouze pro svou vlastní potřebu). Databáze je členěna na úrovni typů organizací i dobrovolníků dle zaměření činností dobrovolnictví a lokality, kde by mělo být dobrovolnictví realizováno. Databáze je aktualizována v měsíčních intervalech, a je veřejně přístupná v souladu s GDPR.

Databáze obsahuje minimálně tyto položky:
 • pro organizace: název organizace, sídlo, místo provozovny, místo působnosti, informace o statutárním zástupci, kontaktních osobách (min. tel., e-mail), popis činnosti v oblasti dobrovolnictví, zda mají udělenou akreditaci dle zákona o dobrovolnické službě, zda poskytují školení a jejich typy,
 • pro zájemce o dobrovolnictví (fyzické osoby): jméno, příjmení, rok narození, kontakt, druh činnosti a místo působnosti. Pokud nedá souhlas ke zveřejnění dle GDPR, může být veden neveřejně.

3. Aktivně se podílí na zprostředkování nabídky a poptávky po dobrovolnictví v kraji

na různých setkáních odborné i laické veřejnosti (pokud to je příhodné), na setkání zástupců NNO, samosprávy i podnikatelských subjektů v kraji, na akcích, aktivitách uvedených v bodech 4, 5 a 6, a v případě zájmu o zapojení dobrovolníka či dobrovolnické organizace se účastní (minimálně v rámci otevírací doby dobrovolnického centra uvedené v bodě 7) prvního setkání s nimi.

RDC dále sbírají zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníků od spolupracujících organizací a dobrovolníků. Zpětná vazba obsahuje především vyhodnocení spokojenosti s nabídkou a zprostředkováním dobrovolnické činnosti od organizací a dobrovolníků, dále vyhodnocení úspěšného/neúspěšného zapojení dobrovolníků do dobrovolnické činnosti.

4. Podporují a propagují dobrovolnictví v kraji

přítomností na vhodných akcích pro laickou i odbornou veřejnost různých oblastí, prezentacemi v médiích, tvorbou a distribucí letáků a propagačních materiálů. Informace o těchto aktivitách jsou uveřejňovány na webových stránkách RDC, na sociálních sítích RDC a jsou součástí výroční zprávy RDC za daný kalendářní rok, včetně fotografické dokumentace.

 • RDC vytvoří min. 1 leták (barevný, velikost min. A5, skládaný) s informacemi o možnostech dobrovolnictví v kraji v počtu min. 20 000 ks, a tento leták distribuují na veřejných informačních místech krajského úřadu, v obcích, knihovnách, nemocnicích, školách, apod. Veškerá vizualizace letáku je na rozhodnutí RDC při dodržení všech podmínek, které vyplývají z povinné publicity projektu. RDC si vedou přehled umístění letáků a distribuci letáků. Tento leták je k dispozici i LDC, organizacím přijímajících a vysílajících dobrovolníky a dalším dobrovolnickým organizacím v kraji.
 • RDC prezentují min. 4 x po dobu 24 měsíců jejich realizace informace o dobrovolnictví v kraji v místních, regionálních médiích.
 • RDC aktivně propagují dobrovolnictví formou prezentace stánků, veřejných přednášek apod. na vhodných akcích kraje, města, např. sociální dny, dny NNO apod., a to nejméně 4 x po dobu 24 měsíců jejich realizace.

U výše uvedeného plnění prezentace a propagace se nezapočítává účast na akcích uvedených v bodech 5 a 6.

5. Pořádají po dobu 24 měsíců jejich realizace minimálně 1x „Dny dobrovolnictví“ v kraji

alespoň 2denní akce (každý den v délce min. 8 hodin) k propagaci a prezentaci dobrovolnictví, výstava příkladů dobré praxe dobrovolnictví v kraji, prezentace LDC, organizací vysílajících a přijímajících dobrovolníky, dobrovolnických organizací a umožnění jejich setkání s potenciálními dobrovolníky (zájemci o dobrovolnictví) v kraji, pořádání tiskové konference, prezentace dobrovolnictví v kraji směrem k médiím. Dny dobrovolnictví se rozumí předem avizovaná veřejná akce na regionální úrovni, která může mít podobu burzy dobrovolnictví a filantropie, představení práce dobrovolníků, organizací vysílajících a přijímajících dobrovolníky, RDC, LDC v kraji, veřejný seminář na dané téma apod. Akce se zúčastní i LDC, organizace vysílající a přijímající dobrovolníky, jiné dobrovolnické organizace, veřejnost, dobrovolníci, média, samospráva a další instituce podílející se na výkonu dobrovolnictví jako jsou školy, knihovny, poskytovatelé sociálních služeb, kulturní instituce, regionální firmy apod. Po celou dobu akce musí být dodržen minimální standard informačních a komunikačních opatření projektu v souladu s Pravidly OPZ vyvěšením plakátu povinné publicity projektu ve formátu A3.

 • konání ve veřejně přístupných prostorách, které jsou určeny min. pro 50 účastníků,
 • v rámci propagace realizace min. 3 článků nebo zmínek v médiích s doložením před konáním akce a minimálně jedné zmínky v médiích po akci (zde se nezapočítávají informace zveřejněné pouze na webu RDC),
 • program musí obsahovat příklady dobré praxe, přehled nabídek dobrovolnictví v kraji – lze využít informace z webu RDC, informace o zákonu o dobrovolnické službě, informace o dobrovolnictví obecně, informace o typech organizací zapojených do dobrovolnictví, informace o typech dobrovolnictví, konkrétní příklady pomoci klientům dobrovolníků,
 • součástí je i výstava fotografií o dobrovolnictví v kraji.

6. Pořádají minimálně 8x po dobu 24 měsíců realizace RDC (v rovnoměrných intervalech) „Den otevřených dveří dobrovolnictví v kraji“ 

tj. prostor pro setkávání LDC, dobrovolnických organizací, organizací vysílajících a přijímajících dobrovolníky, dobrovolníků a zájemců o dobrovolnictví, pro vzájemnou výměnu zkušeností apod. Po celou dobu akce musí být dodržen minimální standard informačních a komunikačních opatření projektu v souladu s Pravidly OPZ vyvěšením plakátu povinné publicity projektu ve formátu A3. Dnem otevřených dveří se rozumí jednodenní zpřístupnění (min. 4 hodiny v časovém rozmezí 8.00 – 20.00 hod) prostor RDC, kde za účasti statutárního zástupce RDC, koordinátora dobrovolníků a příp. dalších pověřených osob RDC probíhá představení RDC a jeho činností spojených s dobrovolnictvím, představení aktuální nabídky dobrovolnictví v kraji pro veřejnost, organizace přijímající a vysílající dobrovolníky, LDC a zástupce samosprávy a dalších institucí podílejících se na výkonu dobrovolnictví jako jsou např. školy, knihovny, poskytovatelé sociálních služeb, kulturní instituce, regionální firmy apod. Dále jsou prezentovány příklady dobré praxe dobrovolnictví v kraji, jsou poskytnuty informace o dobrovolnictví v ČR, legislativě, dotačních programech apod. Součástí je i výstava fotografií o dobrovolnictví v kraji.

7. Zajišťují po dobu 24 měsíců realizace provoz RDC pro veřejnost

pro zájemce o dobrovolnictví v kraji. Provozem RDC pro veřejnost se rozumí pravidelná otevírací doba pro odbornou veřejnost, organizace vysílající a přijímající dobrovolníky, LDC, zájemce o dobrovolnictví, zájemce o konkrétní výkon dobrovolnictví anebo konkrétní zprostředkování dobrovolnictví v kraji. Otevírací doba centra, jako veřejně přístupného místa, činí minimálně 10 hodin týdně (z toho minimálně polovina v pracovních dnech). Tato otevírací doba je pravidelná. Po celou dobu je k dispozici neustále jeden pracovník RDC pro oblast dobrovolnictví na telefonu, mailu i osobně, který zodpovídá dotazy spojené s výkonem dobrovolnictví v kraji (zprostředkování dobrovolnictví, obecné dotazy o dobrovolnictví, apod.). Informace o provozu dobrovolnického centra pro veřejnost s přesnými časy jsou uvedeny na webových stránkách centra i na dveřích provozovny. Jsou k dispozici návštěvníkům i vydané letáky z aktivity č. 4. Po dobu 24 měsíců realizace RDC je v místě centra dodržen minimální standard informačních a komunikačních opatření projektu v souladu s Pravidly OPZ vyvěšením plakátu povinné publicity projektu ve formátu A3.

8. Realizují bezúplatné vzdělávání:

 • koordinátorů dobrovolníků LDC, dobrovolnických organizací nebo kontaktních osob přijímajících organizací v kraji
  Obsah školení – aktuální legislativa dobrovolnictví, práva a povinnosti dobrovolníků, komunikace s dobrovolníky, úvod do supervize, fundraising a dále alespoň 3 z následujících témat: republikové a krajské koncepce rozvoje dobrovolnictví, syndrom vyhoření, čerpání dotací, vyúčtování, faktury, pojištění, obsahy výročních zpráv, práce s webem a sociálními sítěmi, PR aktivity, event management, případně další témata související s prací koordinátorů dobrovolníků či kontaktních osob v přijímajících organizacích. Rozsah školení minimálně 20 hodin po 60 minutách, počet vyškolených osob min. 30 (za dobu 24 měsíců realizace RDC), z toho min. 50 % musí být koordinátoři dobrovolníků. Max. počet osob ve školení je 10. Školení bude prezenční, případně v kombinaci s e-learningem, přičemž rozsah e-learningu nesmí překročit 50 % doby vzdělávání a jeho obsah bude na výše uvedená témata.
 • dobrovolníků v kraji
  Obsah školení: práva a povinnosti dobrovolníků, popis možností dobrovolnictví s přehledem dobrovolnických organizací a příležitostí k dobrovolnictví v kraji, co od dobrovolnictví očekávat, syndrom vyhoření, a dále alespoň 2 z následujících témat: úvod do supervize, seznámení s minimálními standardy práce s dětmi a mládeží, seniory, osobami zdravotně postiženým, menšinami, příp. dalšími skupinami obyvatel uvedenými v § 2 zákona o dobrovolnické službě dle zaměření zájmu dobrovolníků, event management, úvod do PR, úvod do fundraisingu, případně další užitečná témata pro činnost dobrovolníků.Rozsah školení minimálně 4 hodiny po 60 minutách, počet proškolených dobrovolníků min. 30 (za dobu 24 měsíců realizace RDC). Max. počet osob ve školení je 10. Školení dobrovolníků však musí být pouze prezenční formou, nikoliv e-learningem. Zveřejnění plánu školení dobrovolníků (tj. časový harmonogram, téma školení a kontaktní údaje pro přihlašování) bude uvedeno na webových stránkách poskytovatele vždy 3 měsíce dopředu.

9. Jsou partnerem pro orgány samosprávy při tvorbě koncepcí či strategií rozvoje a podpory dobrovolnictví v kraji

aktivně vznik a existenci takových dokumentů v kraji prosazují. Aktivně se zapojují do stávajících pracovních skupin kraje, případně prosazují vznik nových či aktivizaci stávajících nefunkčních pracovních skupin kraje (např. aktivním oslovováním relevantních útvarů/organizací působících v kraji, které mají dopad na oblast dobrovolnictví, předkládáním návrhů na vznik takových skupin apod.). Podílí se s krajem, obcemi a dalšími případnými donátory na nastavení pravidel a podmínek finanční podpory dobrovolnictví v kraji, včetně předkládání návrhů v oblasti podpory dobrovolnictví kraji relevantním orgánům kraje či obce.

10. Poskytují písemné odborné poradenství v oblasti dobrovolnictví

např. legislativní úpravy dobrovolnictví a povinností z této legislativy vyplývajících, akreditačního řízení Ministerstva vnitra, dotací ministerstev pro oblast dobrovolnictví, založení nové dobrovolnické organizace nebo nového projektu/programu organizace, které se budou týkat dobrovolnictví (v případě potřeby ze strany jednotlivých LDC/dobrovolnických organizací, přijímajících organizací i dobrovolníků v kraji). Odkaz na toto poradenství je umístěn přímo na vytvořených (upravených) webových stránkách RDC (viz plnění č. 1). V rámci projektu vede RDC statistiku realizovaného poradenství. Pokud poradenství přesáhne více než 60 hodin za 6 měsíců, může RDC poradenství nad tento limit odmítnout.