Projekt

Projekt Rozvoj dobrovolnictví

Odbor prevence kriminality MV ČR realizoval v letech 2016 - 2022 projekt „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724, (dále jen „Rozvoj dobrovolnictví“).

Projekt byl realizován k plnění úkolu uloženého vládou ČR usnesením č. 608 ze dne 29. července 2015 o Státní politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020, kdy v příloze usnesení je bodem III. uloženo ministru vnitra ve spolupráci s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předsedou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace do 31. prosince 2017 „zpracovat koncept rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center a zajistit minimálně dvouletou finanční podporu takových center“.

 • Schválený rozpočet projektu: 24.024.000,- Kč
 • Projekt je financován z rozpočtu EU (77,56 %) a státního rozpočtu ČR (22,44 %)
 • Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 – 30. 8. 2022

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti sociálního začleňování prostřednictvím poskytovaného dobrovolnictví a nastavení příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj dobrovolnických aktivit, pro co nejširší zapojení dobrovolníků a dobrovolnických organizací, vyzdvihnutí významu všech veřejně prospěšných dobrovolnických činností a posílení uznání dobrovolníků a dobrovolnictví ve společnosti obecně.

Dílčí cíle projektu byly:

 1. Zvýšení dostupnosti dobrovolnictví, širší zapojení dobrovolníků do dobrovolnických aktivit, lepší koordinace, profesionalizace a zefektivnění poskytování služeb dobrovolnictví na celém území České republiky.
 2. Zkvalitnění práce s dobrovolníky a s pracovníky dobrovolnických organizací a dobrovolnických center, poskytování vzdělávání, odborné, profesionální a koordinované podpory.
 3. Metodicky jednotné a plošné poskytování služeb dobrovolnických center v rámci zvyšování kvality a dostupnosti služeb neziskových organizací v České republice. Využití jednotné koncepce a metodiky pro další koncepční rozvoj dobrovolnictví ze strany MV.

Hlavní aktivity a výstupy

I. fáze: analyticko-koncepční (dokončena v r. 2018)

 • Analytický materiál popisující situaci v oblasti dobrovolnictví v dobrovolnických organizacích a centrech v zahraničí i v České republice
 • Návrh „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice“ s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center se zaměřením na systémovou podporu a rozvoj dobrovolnických aktivit, zvýšenou dostupnost a profesionalizaci služeb dobrovolnických center a jejich klientů při pokrytí celého území České republiky
  K dispozici ke stažení Rozvoj_dobrovolnictvi_v_CR_Navrh_Koncepce.

II. fáze: pilotní provoz regionálních dobrovolnických center (5/2020 - 6/2022)

 • Dvouleté financování regionálních dobrovolnických center v krajích ČR.

III. fáze: evaluačně – metodická (realizace v r. 2021 – 2022)

 • Evaluace pilotního ověření regionálních dobrovolnických center včetně statisticko-sociologického šetření (průzkumu veřejného mínění) v oblasti dobrovolnictví a zajištění realizace 14 kulatých stolů (workshopů).
 • Metodika realizace a podpory regionálních dobrovolnických center v ČR po ukončení projektu - bude reagovat na vyhodnocení pilotu podpory dobrovolnických center a jejich přínosu; v případě pozitivního přínosu RDC doporučí model jejich další podpory (zřejmě vícezdrojové financování – stát, kraje, příp. obce, vlastní zdroje NNO).
 • Vzdělávání koordinátorů dobrovolníků v dobrovolnických centrech a organizacích i samotných dobrovolníků včetně vytvoření Doporučeného obsahu vzdělávání pracovníků dobrovolnických center, dobrovolnických organizací a dobrovolníků - doporučený obsah vzdělávání bude zaměřen na posílení jejich kompetencí a bude vycházet z evaluace odborného školení těchto cílových skupin v rámci pilotu.

Více informací o projektu naleznete přímo na stránkách MVČR v článku zde.