Evaluace JČK

23. ledna 2023

V následujícím krátkém článku přinášíme základní informace z Evaluační zprávy dvouletého pilotu regionálních dobrovolnických center v rámci projektu ESF „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti v podobě dobrovolnických center“ (zkráceně „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vždy se zaměříme na základní evaluační informace o stavu dobrovolnictví v daném kraji a na doporučení k dalšímu fungování dobrovolnictví v kraji (cestou regionálních dobrovolnických center), tak jak byly deklarovány účastníky kulatých stolů konaných v rámci evaluace.

 

Dobrovolnictví v Jihočeském kraji a role regionálního dobrovolnického centra

 

Obecně je síť dobrovolnických organizací velmi řídká s koncentrací dobrovolnických organizací především v Českých Budějovicích a některých dalších větších městech. Dostupnost v porovnání s jinými kraji lze hodnotit jako velmi nízkou, což je ovlivněno i rozlohou kraje. Některá okrajová místa kraje uvádějí silné lokální neformální dobrovolnictví, často ve spojení se spolkovou činností a tradicemi na venkově.

 

Hodnocení zlepšení dostupnosti dobrovolnictví od roku 2019 v Jihočeském kraji

Hodnocení zlepšení dostupnosti*

Celkem v ČR

JČK

Dobrovolnické organizace

67,8

62,5

Veřejná správa

67,0

75,0

Celkové hodnocení

67,3

68,8

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.
Pozn.: * Hodnoceno na škále 0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila.

 

Vývoj dobrovolníků a dobrovolnických hodin

 

Vývoj dobrovolníků

Vývoj dobrovolnických hodin

Celkem

JČK

Celkem

JČK

2019

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

2020

98,8 %

105,8 %

83,8 %

81,4 %

2021

100,6 %

107,9 %

89,0 %

85,3 %

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

 

Hodnocení informovanosti o dobrovolnictví na území Jihočeského kraje

 

Dobrovolnické organizace

Veřejná správa

A/ Obecně u veřejnosti

B/ U měst/obcí

C/ U Vaší organizace

A/ Obecně u veřejnosti

B/ U měst/obcí

ČR

51,1

55,4

77,2

40,7

51,3

JČK

41,7

40,0

75,0

16,7

25,0

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

Pozn.: Znění otázky C1 Jaká je informovanost o dobrovolnictví v rámci kraje? Hodnoceno na škále
0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila.

 

Kvalita činnosti dobrovolníků v Jihočeském kraji

Jak dobrovolníci vykonávají práci
(podíl v %)

Celkem

JČK

Velmi dobře

70,6

90,7

Dobře

24,8

9,9

Ani dobře, ani špatně

7,0

1,0

Spíše špatně

0,9

0,6

Velmi špatně

0,4

0,2

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

 

 

Doporučení pro rozvoj dobrovolnictví na území JČK

 1. Rozvinout větší zázemí pro koordinátory v RDC. Rozšířit sdílení informací, např. Snídaně pro koordinátory, supervize k řešení etických i morálních situací.
 2. Podpora dalšího vzdělávání koordinátorů dobrovolníků a dobrovolníků.
 3. Rozvinout dlouhodobý strategický přístup k rozvoji dobrovolnictví v součinnosti s veřejnou správou. Určit jednotný a dlouhodobý směr z kraje. Určení pracovníka na kraji, který by se zabýval dobrovolnictvím a komunikací s NNO.
 4. Vytvořit komunikační platformu, aby se mohly oslovit široké skupiny veřejnosti.
 5. Zlepšit komunikaci s obcemi. Práce s obcemi je dlouhodobá záležitost, seznámit se s dobrovolnictvím by se mohli zástupci samospráv v rámci akce Ukliďte ČESKO.
 6. Rozvinout společnou propagaci dobrovolnictví v území s cílem zlepšení získávání dobrovolníků.
 7. Rozvinout a zkvalitnit webový portál RDC k dobrovolnictví.
 8. Podpořit rozšíření možností finančních dotací pro dobrovolnictví, a to jak z měst, tak i z kraje.
 9. Vytvoření střešní organizace formou platformy DO, dle vyjádření DO měla by zde být:
  1. metodická podpora,
  2. právní podpora,
  3. propagace např. formou video reportáží, spotů, letáků,
  4. pomoc s akreditací u MVČR,
  5. odborná podpora pro malé organizace s koordinací dobrovolnické činnosti,
  6. vzdělávání koordinátorů a dobrovolníků,
  7. společná setkávání koordinátorů za účelem sdílení dobré praxe.

 

 

Zdroj: HRUŠKA, L. a kol. Rozvoj dobrovolnictví v ČR. Evaluační zpráva. Ostrava: ACCENDO, 2022.

Celou Evaluační zprávu si můžete stáhnout zde:

20220831_-_ACCENDO-Rozvoj_dobrovolnictvi_v_CR-Evaluacni_zprava

 

 

Statistické šetření - Jihočeský kraj

V Jihočeském kraji tvořilo aktivních dobrovolníků 8 % populace (N = 195).

Nejčastěji vykonávanou dobrovolnickou činností (N = 52) představovaly neplacené aktivity organizované školou, a to pro 34 % tamní populace dobrovolníků. Průměrně měsíčně nejvíce hodin dobrovolníci v tomto kraji věnují pomoci zdravotně postiženým 24 h.

Největší zájem o dobrovolnickou činnost u populace, která se aktuálně dobrovolnictví nevěnovala (N = 120), bylo zvelebování společných ploch a ochrana životního prostředí, a to pro 22 % tamní populace. Dále byl zájem o neplacené dárcovství krve a krevní plazmy, pro 17 %. Za nejvíce společensky potřebnou (N = 200) byla považována pomoc zdravotně postiženým, a to pro 35 %.

Tabulka 3.2.11.3: Jihočeský kraj

JIHOČESKÝ KRAJ

Pozorovaná oblast

Typ dobrovolnické činnosti (%)

Celkem (N)

Aktuální dobrovolníci

8 %

195

Dobrovolnická činnost

Neplacené aktivity/činnosti organizované školou (34 %)

52

Nejvíce hodin věnovaných DČ (průměr)

Zdravotně postižení (24 h)

52

Zájem o DČ

Zvelebování společných ploch a ochrana ŽP (22 %), Neplacené dárcovství krve a krevní plazmy (17 %)

120

Společenská potřebnost

Zdravotně postižení (35 %)

200

 

Zdroj: SC&C, ACCENDO, 2021, Rozvoj dobrovolnictví: reprezentativní šetření ČR.

in:  HRUŠKA, L., HAMANOVÁ, J. a kol. Statisticko – sociologického šetření v oblasti dobrovolnictví. Výzkumná zpráva 0.1. Ostrava: ACCENDO, 2021