Evaluace JMK

30. ledna 2023

V následujícím krátkém článku přinášíme základní informace z Evaluační zprávy dvouletého pilotu regionálních dobrovolnických center v rámci projektu ESF „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti v podobě dobrovolnických center“ (zkráceně „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vždy se zaměříme na základní evaluační informace o stavu dobrovolnictví v daném kraji a na doporučení k dalšímu fungování dobrovolnictví v kraji (cestou regionálních dobrovolnických center), tak jak byly deklarovány účastníky kulatých stolů konaných v rámci evaluace.

 

Dobrovolnictví v Jihomoravském kraji a role regionálního dobrovolnického centra

Obecně je síť dobrovolnických organizací řídká s koncentrací dobrovolnických organizací v Brně. Dostupnost v porovnání s jinými kraji lze hodnotit jako velmi nízkou, což je ovlivněno i rozlohou kraje. Dobrovolnictví je provozováno často v malých obcích ve spojení se spolkovou činností a tradicemi na venkově.

 

Hodnocení zlepšení dostupnosti dobrovolnictví od roku 2019 v Jihomoravském kraji

Hodnocení zlepšení dostupnosti*

Celkem v ČR

JMK

Dobrovolnické organizace

67,8

71,8

Veřejná správa

67,0

75,0

Celkové hodnocení

67,3

73,3

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.
* Hodnoceno na škále 0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – rozhodně se zlepšila.

 

Vývoj dobrovolníků a dobrovolnických hodin

 

Vývoj dobrovolníků

Vývoj dobrovolnických hodin

Celkem

JMK

Celkem

JMK

2019

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

2020

98,8 %

55,3 %

83,8 %

39,5 %

2021

100,6 %

62,7 %

89,0 %

46,3 %

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

 

Hodnocení informovanosti o dobrovolnictví na území Jihomoravského kraje

 

Dobrovolnické organizace

Veřejná správa

A/ Obecně u veřejnosti

B/ U měst/obcí

C/ U Vaší organizace

A/ Obecně u veřejnosti

B/ U měst/obcí

ČR

51,1

55,4

77,2

40,7

51,3

JMK

44,6

34,6

66,7

25,0

25,0

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

Pozn.: Znění otázky C1 Jaká je informovanost o dobrovolnictví v rámci kraje? Hodnoceno na škále 0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila.

 

Změna kvality koordinace dobrovolníků v Jihomoravském kraji od roku 2019

 

Celkem v ČR

JMK

Hodnocení změny

72,5

70,8

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

Pozn.: Znění otázky D5 Zlepšila se od roku 2019 kvalita koordinace dobrovolníků?“ Hodnoceno na škále
0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila.

 

Kvalita činnosti dobrovolníků v Jihomoravském kraji

Jak dobrovolníci vykonávají práci
(podíl v %)

Celkem

JMK

Velmi dobře

70,6

61,8

Dobře

24,8

25,6

Ani dobře, ani špatně

7,0

12,1

Spíše špatně

0,9

0,0

Velmi špatně

0,4

0,5

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

 

Doporučení pro rozvoj dobrovolnictví na území JMK:

  • Personálně posílit činnost RDC, aby byla zajištěna zastupitelnost a možnost delegace úkolu.
  • Posílit činnost RDC v oblasti metodického působení a podpory především menších dobrovolnických organizací.
  • Vytvoření dlouhodobé strategie rozvoje dobrovolnictví na území JMK. Analytická část krom jiného by měla obsahovat i mapování zájmu o dobrovolnictví na obcích, i u MAS, zhodnocení neformálního dobrovolnictví na malých obcích. Návrhová část by měla zohlednit princip udržitelnosti systému.
  • Zlepšit koordinaci a dostupnost dobrovolnických služeb v území ve spolupráci s dobrovolnickými organizacemi, rozvinout potenciál menších měst a obcí například formou DobroPointů na ORP.
  • Udržovat a rozvíjet webové stránky RDC.
  • Vytvořit komunikační platformu s městy a obcemi v rámci celého kraje.
  • Dlouhodobá propagace dobrovolnictví zacílená na veřejnost a města/obce, realizovaná na základě komunikační strategie.
  • Koordinovaný přístup z hlediska výchovy k dobrovolnictví na školách ve spolupráci s krajským úřadem, který má na starosti střední školy, a s městy/obcemi, kteří jsou zřizovateli základních škol.
  • RDC by se mělo věnovat překonání bariér a rivality mezi dobrovolnickými organizacemi a na základě spolupráce rozvíjet územní působnost jednotlivých organizací včetně dlouhodobé vazby s obcemi v území.

 

 

 

Zdroj: HRUŠKA, L. a kol. Rozvoj dobrovolnictví v ČR. Evaluační zpráva. Ostrava: ACCENDO, 2022.

Celou Evaluační zprávu si můžete stáhnout zde:

20220831_-_ACCENDO-Rozvoj_dobrovolnictvi_v_CR-Evaluacni_zprava

 

Statické šetření Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji tvořilo aktivních dobrovolníků 5 % populace (N = 275).

Nejčastěji vykonávanou dobrovolnickou činností (N = 70) představovala pomoc při živelných katastrofách nebo během pandemie, a to pro 58 % tamní populace dobrovolníků. Průměrně měsíčně nejvíce hodin dobrovolníci v tomto kraji věnují pomoci nemocným v nemocnicích 33 h.

Největší zájem o dobrovolnickou činnost u populace, která se aktuálně dobrovolnictví nevěnovala (N = 198), byla pomoc při živelných katastrofách nebo během pandemie, a to pro 29 % tamní populace. Dále byl zájem o organizování peněžních sbírek, pro 25 %. Za nejvíce společensky potřebnou (N = 298) byly považovány pomoc při živelných katastrofách nebo během pandemie, pro 70 %, poté pomoc zdravotně postiženým, a to pro 66 %, dále nemocným v nemocnicích a jiných lůžkových zařízeních pro 64 %.

Tabulka 3.2.11.11: Jihomoravský kraj

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Pozorovaná oblast

Typ dobrovolnické činnosti (%)

Celkem (N)

Aktuální dobrovolníci

5 %

275

Dobrovolnická činnost

Živelné katastrofy, pandemie (58 %)

70

Nejvíce hodin věnovaných DČ (průměr)

Nemocní v nemocnicích (33 h)

70

Zájem o DČ

Živelné katastrofy, pandemie (29 %), Organizování peněžních sbírek (25 %)

198

Společenská potřebnost

Živelné katastrofy, pandemie (70 %), Zdravotně postižení (66 %), Nemocní v nemocnicích (64 %)

298

 

Zdroj: SC&C, ACCENDO, 2021, Rozvoj dobrovolnictví: reprezentativní šetření ČR.

 

in: HRUŠKA, L., HAMANOVÁ, J. a kol. Statisticko – sociologického šetření v oblasti dobrovolnictví. Výzkumná zpráva 0.1. Ostrava: ACCENDO, 2021