Evaluace Karlovarský kraj

23. ledna 2023

V následujícím krátkém článku přinášíme základní informace z Evaluační zprávy dvouletého pilotu regionálních dobrovolnických center v rámci projektu ESF „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti v podobě dobrovolnických center“ (zkráceně „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vždy se zaměříme na základní evaluační informace o stavu dobrovolnictví v daném kraji a na doporučení k dalšímu fungování dobrovolnictví v kraji (cestou regionálních dobrovolnických center), tak jak byly deklarovány účastníky kulatých stolů konaných v rámci evaluace.

 

Dobrovolnictví v Karlovarském kraji a role regionálního dobrovolnického centra

 

Obecně je síť dobrovolnických organizací velmi řídká s koncentrací dobrovolnických organizací především v Karlových Varech a některých dalších městech ležících především v údolí řeky Ohře (Cheb, Sokolov, Ostrov). Dostupnost v porovnání s jinými kraji lze hodnotit jako velmi nízkou. RDC sídlí v Karlových Varech, ale působí i ve městech Sokolov, Ostrov, Chodov, Nejdek. Spolková činnost je rozvinutá především v malých obcích.

Hodnocení zlepšení dostupnosti dobrovolnictví od roku 2019 v Karlovarském kraji

Hodnocení zlepšení dostupnosti*

Celkem v ČR

KVK

Dobrovolnické organizace

67,8

63,5

Veřejná správa

67,0

56,3

Celkové hodnocení

67,3

59,8

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.
Pozn.: Hodnoceno na škále 0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila.

 

Vývoj dobrovolníků a dobrovolnických hodin

 

Vývoj dobrovolníků

Vývoj dobrovolnických hodin

Celkem

KVK

Celkem

KVK

2019

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

2020

98,8 %

225,7 %

83,8 %

152,8 %

2021

100,6 %

110,3 %

89,0 %

125,9 %

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

 

Hodnocení informovanosti o dobrovolnictví na území Karlovarského kraje

 

Dobrovolnické organizace

Veřejná správa

A/ Obecně u veřejnosti

B/ U měst/obcí

C/ U Vaší organizace

A/ Obecně u veřejnosti

B/ U měst/obcí

ČR

51,1

55,4

77,2

40,7

51,3

KVK

45,0

60,7

62,5

18,8

30,0

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

Pozn.: Znění otázky C1 Jaká je informovanost o dobrovolnictví v rámci kraje? Hodnoceno na škále
0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila.

 

Změna kvality koordinace dobrovolníků v Karlovarském kraji od roku 2019

 

Celkem v ČR

KVK

Hodnocení změny

72,5

62,5

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

Pozn.: Znění otázky D5 Zlepšila se od roku 2019 kvalita koordinace dobrovolníků?“ Hodnoceno na škále
0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila.

 

Kvalita činnosti dobrovolníků v Karlovarském kraji

Jak dobrovolníci vykonávají práci
(podíl v %)

Celkem

KVK

Velmi dobře

70,6

80,0

Dobře

24,8

26,0

Ani dobře, ani špatně

7,0

0,7

Spíše špatně

0,9

0,0

Velmi špatně

0,4

0,0

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

 

Doporučení pro rozvoj dobrovolnictví na území KVK

  • Rozvinout strategické plánování v oblasti dobrovolnictví na krajské úrovni. Vytvořit samostatný dokument s dlouhodobým charakterem rozvoje dobrovolnictví na kraji. V rámci implementace strategického dokumentu je vhodné vymezit osobu/pozici na kraji, která bude mít v kompetenci dobrovolnictví v jeho různorodosti.
  • Podporovat začlenění dobrovolnictví i v rámci střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb, příp. komunitních plánů.
  • Zlepšit informovanost u veřejnosti a dlouhodobě působit na změnu postoje k dobrovolnictví dlouhodobými propagačními aktivitami ve spolupráci s krajem a městy/ORP.
  • Zlepšit informovanost o dobrovolnictví u obcí/měst včetně volných zástupců.
  • Pokračovat ve výchově k dobrovolnictví na středních školách, kterou by bylo vhodné z hlediska dlouhodobého působení vhodně rozšířit na základní školy.
  • Pokračovat v oceňování dobrovolníků na krajské úrovni.
  • Posílit síťování dobrovolnických organizaci v rámci kraje.
  • Posílit sdílení dobré praxe mezi koordinátory dobrovolníků.
  • Posílit činnost RDC v oblasti metodického působení a podpory především menších dobrovolnických organizací.

 

Zdroj: HRUŠKA, L. a kol. Rozvoj dobrovolnictví v ČR. Evaluační zpráva. Ostrava: ACCENDO, 2022.

Celou Evaluační zprávu si můžete stáhnout zde:

20220831_-_ACCENDO-Rozvoj_dobrovolnictvi_v_CR-Evaluacni_zprava

 

Statistické šetření Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji tvořilo aktivních dobrovolníků 7 % populace (N = 191).

Nejčastěji vykonávanou dobrovolnickou činností představovala dobrovolná pomoc při živelných katastrofách nebo během pandemie, a to pro 28 % tamní populace dobrovolníků (N = 36). Průměrně měsíčně nejvíce hodin dobrovolníci v tomto kraji věnují činnosti dobrovolných hasičů 20 h.

Největší zájem o dobrovolnickou činnost u populace, která se aktuálně dobrovolnictví nevěnovala (N =119), byla žádná, respektive možnost “nic z uvedeného” vybralo 31 % tamních. Z konkrétních činností byl následně zájem o dobrovolnou pomoc při živelných katastrofách nebo při pandemii, a to pro 25 % tamní populace. Za nejvíce společensky potřebnou (N = 197) byla považována dobrovolná pomoc při živelných katastrofách nebo při pandemii, a to pro 43 %.

Tabulka 3.2.11.6: Karlovarský kraj

 

KARLOVARSKÝ KRAJ

Pozorovaná oblast

Typ dobrovolnické činnosti (%)

Celkem (N)

Aktuální dobrovolníci

7 %

191

Dobrovolnická činnost

Živelné katastrofy, pandemie (28 %)

36

Nejvíce hodin věnovaných DČ (průměr)

Činnost dobrovolných hasičů (20 h)

36

Zájem o DČ

Nic z uvedeného (31 %), Živelné katastrofy, pandemie (25 %)

119

Společenská potřebnost

Živelné katastrofy, pandemie (43 %)

197

Zdroj: SC&C, ACCENDO, 2021, Rozvoj dobrovolnictví: reprezentativní šetření ČR.

in: HRUŠKA, L., HAMANOVÁ, J. a kol. Statisticko – sociologického šetření v oblasti dobrovolnictví. Výzkumná zpráva 0.1. Ostrava: ACCENDO, 2021