Evaluace Pardubický kraj

30. ledna 2023

V následujícím krátkém článku přinášíme základní informace z Evaluační zprávy dvouletého pilotu regionálních dobrovolnických center v rámci projektu ESF „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti v podobě dobrovolnických center“ (zkráceně „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vždy se zaměříme na základní evaluační informace o stavu dobrovolnictví v daném kraji a na doporučení k dalšímu fungování dobrovolnictví v kraji (cestou regionálních dobrovolnických center), tak jak byly deklarovány účastníky kulatých stolů konaných v rámci evaluace.

 

Dobrovolnictví v Pardubickém kraji a role regionálního dobrovolnického centra

Obecně síť dobrovolnických organizací je rovnoměrná s koncentrací dobrovolnických organizací do větších měst po celém území PAK. V každém „okresním“ městě mají lokální DC, která spolu vzájemně komunikují. Nedostatečně pokrytá je pouze oblast SO ORP Lanškrouna a SO ORP Králíků. Celkovou dostupnost v porovnání s jinými kraji lze hodnotit jako velice dobrou.

 

Hodnocení zlepšení dostupnosti dobrovolnictví od roku 2019 v Pardubickém kraji

Hodnocení zlepšení dostupnosti*

Celkem v ČR

PAK

Dobrovolnické organizace

67,8

62,5

Veřejná správa

67,0

91,8

Celkové hodnocení

67,3

77,0

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.
Pozn.: Hodnoceno na škále 0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila.

 

Vývoj dobrovolníků a dobrovolnických hodin

 

Vývoj dobrovolníků

Vývoj dobrovolnických hodin

Celkem

PAK

Celkem

PAK

2019

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

2020

98,8 %

128,8 %

83,8 %

93,9 %

2021

100,6 %

137,5 %

89,0 %

139,0 %

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

 

Hodnocení informovanosti o dobrovolnictví na území Pardubického kraje

 

Dobrovolnické organizace

Veřejná správa

A/ Obecně u veřejnosti

B/ U měst/obcí

C/ U Vaší organizace

A/ Obecně u veřejnosti

B/ U měst/obcí

ČR

51,1

55,4

77,2

40,7

51,3

PAK

60,0

63,5

85,4

41,7

75,0

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

Pozn.: Znění otázky C1 Jaká je informovanost o dobrovolnictví v rámci kraje? Hodnoceno na škále 0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila.

 

Změna kvality koordinace dobrovolníků v Pardubickém kraji od roku 2019

 

Celkem v ČR

PAK

Hodnocení změny

72,5

68,8

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

Pozn.: Znění otázky D5 Zlepšila se od roku 2019 kvalita koordinace dobrovolníků?“ Hodnoceno na škále
0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila.

 

Kvalita činnosti dobrovolníků v Pardubickém kraji

Jak dobrovolníci vykonávají práci
(podíl v %)

Celkem

PAK

Velmi dobře

70,6

78,0

Dobře

24,8

20,6

Ani dobře, ani špatně

7,0

6,9

Spíše špatně

0,9

0,0

Velmi špatně

0,4

0,0

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

 

Doporučení pro rozvoj dobrovolnictví na území PAK:

  • Rozvinout dlouhodobé strategické plánování v rozvoji dobrovolnictví ve spolupráci s krajem s časovým horizontem cca 10 let, které zajistí dlouhodobý rozvoj regionální dobrovolnické infrastruktury a dobrou územní dostupnost dobrovolnických služeb i v SO ORP Lanškroun a SO ORP Králíky. Návrhová část by měla být z hlediska dlouhodobého finančně udržitelná, založená na vícezdrojovém financování: MVČR, Pardubický kraj včetně částečného využití zdrojů z rozpočtu měst a obcí. Nastavit dlouhodobé závazky k financování.
  • Zvýšit počet aktivních dobrovolníků prostřednictvím
  • Propagačních aktivit (především zaměřené na mládež a mladší seniory.
  • Dlouhodobého a systematického působení na základních a středních školách ve spolupráci s městy a krajem při rozvoji výchovy k dobrovolnictví.
  • Podpory firemního dobrovolnictví.

 

 

 

Zdroj: HRUŠKA, L. a kol. Rozvoj dobrovolnictví v ČR. Evaluační zpráva. Ostrava: ACCENDO, 2022.

Celou Evaluační zprávu si můžete stáhnout zde:

20220831_-_ACCENDO-Rozvoj_dobrovolnictvi_v_CR-Evaluacni_zprava

 

 

Statistické šetření Pardubický kraj

V Pardubickém kraji tvořila aktivních dobrovolníků 4 % populace (N = 215).

Nejčastěji vykonávanou dobrovolnickou činností (N = 36) představovala činnost vedoucího dětí a mládeže, a to pro 36 % tamní populace dobrovolníků. Průměrně měsíčně nejvíce hodin dobrovolníci v tomto kraji věnují činnosti dobrovolných hasičů 34 h.

Největší zájem o dobrovolnickou činnost u populace, která se aktuálně dobrovolnictví nevěnovala (N = 169), byla o pomoc při živelných katastrofách nebo při pandemii, a to pro 30 % tamní populace. Dále byl zájem o organizační výpomoc při sportovním sdružení, pro 27 %, a o neplacené dárcovství krve, krevní plazmy, pro 26 %. Za nejvíce společensky potřebnou (N = 218) byly považovány pomoc zdravotně postiženým, a to pro 67 %, dále nemocným v nemocnicích a jiných lůžkových zařízeních pro 61 %.

Tabulka 3.2.11.9. Pardubický kraj

PARDUBICKÝ KRAJ

Pozorovaná oblast

Typ dobrovolnické činnosti (%)

Celkem (N)

Aktuální dobrovolníci

4 %

215

Dobrovolnická činnost

Činnost vedoucího dětí a mládeže (36 %)

36

Nejvíce hodin věnovaných DČ (průměr)

Činnost dobrovolných hasičů (34 h)

36

Zájem o DČ

Živelné katastrofy, pandemie (30 %), Organizační výpomoc ve sportovním sdružení (27 %), Neplacené dárcovství krve a krevní plazmy (26 %)

169

Společenská potřebnost

Zdravotně postižení (35 %), Nemocní v nemocnicích (61 %)

218

 

Zdroj: SC&C, ACCENDO, 2021, Rozvoj dobrovolnictví: reprezentativní šetření ČR.

in: HRUŠKA, L., HAMANOVÁ, J. a kol. Statisticko – sociologického šetření v oblasti dobrovolnictví. Výzkumná zpráva 0.1. Ostrava: ACCENDO, 2021