Evaluace Plzeňský kraj

6. února 2023

V následujícím krátkém článku přinášíme základní informace z Evaluační zprávy dvouletého pilotu regionálních dobrovolnických center v rámci projektu ESF „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti v podobě dobrovolnických center“ (zkráceně „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vždy se zaměříme na základní evaluační informace o stavu dobrovolnictví v daném kraji a na doporučení k dalšímu fungování dobrovolnictví v kraji (cestou regionálních dobrovolnických center), tak jak byly deklarovány účastníky kulatých stolů konaných v rámci evaluace.

 

Dobrovolnictví Plzeňského kraje a úloha regionálního dobrovolnického centra

Obecně je síť dobrovolnických organizací řídká s koncentrací dobrovolnických organizací především v Plzni a některých dalších větších městech.

Dostupnost v porovnání s jinými kraji lze hodnotit jako velmi nízkou, což je ovlivněno i rozlohou kraje. Dobrovolnictví je provozováno často v malých obcích ve spojení se spolkovou činností a tradicemi na venkově

Hodnocení zlepšení dostupnosti dobrovolnictví od roku 2019 v Plzeňském kraji

Hodnocení zlepšení dostupnosti*

Celkem v ČR

PLK

Dobrovolnické organizace

67,8

67,5

Veřejná správa

67,0

87,5

Celkové hodnocení

67,3

77,5

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.
Pozn.: * Hodnoceno na škále 0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila.

 

Vývoj dobrovolníků a dobrovolnických hodin

 

Vývoj dobrovolníků

Vývoj dobrovolnických hodin

Celkem

PLK

Celkem

PLK

2019

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

2020

98,8 %

123,4 %

83,8 %

62,2 %

2021

100,6 %

119,7 %

89,0 %

91,2 %

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

 

Hodnocení informovanosti o dobrovolnictví na území Plzeňského kraje

 

Dobrovolnické organizace

Veřejná správa

A/ Obecně u veřejnosti

B/ U měst/obcí

C/ U Vaší organizace

A/ Obecně u veřejnosti

B/ U měst/obcí

ČR

51,1

55,4

77,2

40,7

51,3

PLK

54,5

52,5

77,5

75,0

58,3

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

Pozn.: Znění otázky C1 Jaká je informovanost o dobrovolnictví v rámci kraje? Hodnoceno na škále
0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila.

 

 

Doporučení pro rozvoj dobrovolnictví na území PLK

 • Vytvoření dlouhodobé strategie rozvoje dobrovolnictví na území PLK. Analytická část krom jiného by měla obsahovat i mapování zájmu o dobrovolnictví na obcích, i u MAS, zhodnocení neformálního dobrovolnictví na malých obcích. Návrhová část by měla zohlednit princip udržitelnosti systému.
 • Zlepšit dostupnost dobrovolnických služeb a rozvinout potenciál menších měst a obcí například formou DobroPointů na ORP.
 • Udržovat a rozvíjet webové stránky RDC.
 • Vytvořit komunikační platformu s městy a obcemi v rámci celého kraje.
 • Propagace dobrovolnictví zacílená na menší obce a veřejnost.
 • Zvýšit počet dobrovolníků
 • Rozvoj výchovy k dobrovolnictví na školách.
 • Rozvinout „firemní dobrovolnictví“ na území kraje, viz výrok:“ Cesta by mohla být skrze firemní dobrovolnictví, které by pak mohlo přerůst v běžné dobrovolnictví.“
 • Rozvoj síťování a partnerské spolupráce RDC s dalšími dobrovolnickými organizacemi. Podpora komunikace mezi dobrovolnickými organizacemi.
 • Další podpora a rozvoj vzdělávání především koordinátorů dobrovolníků.
 • Podpora zajištění vícezdrojového financování dobrovolnictví, kraj, města/obce, městské obvody, firmy a další donátoři. Především na financování pracovních pozic koordinátorů dobrovolníků v organizacích.

 

 

Zdroj: HRUŠKA, L. a kol. Rozvoj dobrovolnictví v ČR. Evaluační zpráva. Ostrava: ACCENDO, 2022.

Celou Evaluační zprávu si můžete stáhnout zde:

20220831_-_ACCENDO-Rozvoj_dobrovolnictvi_v_CR-Evaluacni_zprava

 

Statistické šetření Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji tvořilo aktivních dobrovolníků 9 % populace (N = 205).

Nejčastěji vykonávanou dobrovolnickou činností (N = 43) představovalo zvelebování společných ploch a ochrana životního prostředí, a to pro 30 % tamní populace dobrovolníků. Průměrně měsíčně nejvíce hodin dobrovolníci v tomto kraji věnují pomoci nemocným v nemocnicích a jiných lůžkových zařízeních 46 h.

Největší zájem o dobrovolnickou činnost u populace, která se aktuálně dobrovolnictví nevěnovala (N = 149), byla dobrovolná pomoc při živelných katastrofách nebo při pandemii, a to pro 40 % tamní populace. Dále byl zájem o neplacené dárcovství krve, krevní plazmy, pro 34 %. Za nejvíce společensky potřebnou (N = 206) byla považována dobrovolná pomoc při živelných katastrofách nebo při pandemii, a to pro 69 %.

Tabulka 3.2.11.4: Plzeňský kraj

 

PLZEŇSKÝ KRAJ

Pozorovaná oblast

Typ dobrovolnické činnosti (%)

Celkem (N)

Aktuální dobrovolníci

9 %

205

Dobrovolnická činnost

Zvelebování společných ploch a ochrana ŽP (30 %)

43

Nejvíce hodin věnovaných DČ (průměr)

Nemocní v nemocnicích (46 h)

43

Zájem o DČ

Živelné katastrofy, pandemie (40 %),
Neplacené dárcovství krve a krevní plazmy (21 %)

149

Společenská potřebnost

Živelné katastrofy, pandemie (69 %)

206

Zdroj: SC&C, ACCENDO, 2021, Rozvoj dobrovolnictví: reprezentativní šetření ČR.