Evaluace Praha

6. února 2023

V následujícím krátkém článku přinášíme základní informace z Evaluační zprávy dvouletého pilotu regionálních dobrovolnických center v rámci projektu ESF „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti v podobě dobrovolnických center“ (zkráceně „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vždy se zaměříme na základní evaluační informace o stavu dobrovolnictví v daném kraji a na doporučení k dalšímu fungování dobrovolnictví v kraji (cestou regionálních dobrovolnických center), tak jak byly deklarovány účastníky kulatých stolů konaných v rámci evaluace.

 

 

Dobrovolnictví v Hl. m. Praha a role regionálního dobrovolnického centra

 

Služby dobrovolnických organizací pokrývají celou Prahu plošně. Dobrovolnické organizace zde neustále vznikají. U nových organizací je velká potřeba se stále znovu seznamovat s dobrovolnictvím. Je potřebné, aby RDC průběžně mapovalo proměny dobrovolnické infrastruktury. Dle vyjádření RDC pokrytí dobrovolnických služeb na území hlavního města Prahy od roku 2019 zesílilo. Období pandemie přineslo vyšší zájem o dobrovolnictví, ale u některých dobrovolnických organizací zcela znemožnilo fungování dobrovolnických programů. Zvýšil se nárůst zájemců o dobrovolnictví, ale je problém najít pro ně vhodné přijímající organizace a umístit je tam, kde by chtěli. Velice pozitivně byla hodnocena činnost RDC v oblasti setkávání koordinátorů dobrovolníků z různých organizací, která naplnila identifikovanou poptávku po sdílení příkladů dobré praxe rozvíjející se práce koordinátorů.

Existuje zde velká potřeba koordinovat dobrovolnické služby na území HMP, aby nedocházelo k vzájemnému konkurování nabídky služeb jednotlivých organizací, jelikož způsob současného financování nemotivuje organizace k rozdělení svých aktivit v území a k vzájemné spolupráci. Převládá zde konkurenční prostředí především u menších dobrovolnických organizací s lokáním dopadem, které je způsobeno nedostatkem finančních zdrojů.

Některé městské části dobrovolnické aktivity pro různé cílové skupiny aktivně a dlouhodobě podporují např. MČ Praha 7, 8, 13. Např. MČ Praha 8 má založeno aktivizační centrum pro seniory, které funguje na spolupráci s dobrovolníky, především po vstupu do starobního důchodu. Centrum funguje jako sněhová koule, dobrovolníci se sem sami hlásí a šíří tuto informaci mezi další osoby. Jsou plně saturováni, prezentace dobrovolnických seniorů probíhá v časopise Prahy 8.

Zapojení dobrovolníků do dobrovolnických aktivit

Na základě evaluačního šetření byl dobrovolnickými organizacemi zaznamenán tento vývoj evidovaných dobrovolníků, viz tabulka níže, který byl v roce 2020 ovlivněn dopadem pandemické situace COVID-19. Dodržování protiepidemiologických opatření mělo vliv na standardní činnost dobrovolnických organizací, jelikož se omezila činnost dobrovolníků v osobním kontaktu s klienty v organizacích a odpadly i veřejné akce. Např. zástupci Toulcova dvoru, z.s. uvádí, že dobrovolníků výrazně ubylo: „Měli jsme ty, co byli doma na home office, 70 % dobro akcí se zrušilo. Ti, co byli předtím, se vrátili jen jednotlivci“. V současné době intenzivně komunikují i s městskými částmi např. během akcí „Ukliďme Česko“, aby přišli i zaměstnanci úřadu.

Na druhou stranu došlo k nárůstu tzv. „covidových“ dobrovolníků, kteří často nebyli evidováni a pomáhali bez smlouvy. Některé organizace transformovaly svou dobrovolnickou činnost.

Tabulka 3.18: Vývoj dobrovolníků a dobrovolnických hodin evidovaných k 31.12. u DO v HMP

 

Vývoj dobrovolníků

Vývoj dobrovolnických hodin

Celkem

HMP

Celkem

HMP

2019

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

2020

98,8 %

95,0 %

83,8 %

77,1 %

2021

100,6 %

99,0 %

89,0 %

83,0 %

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

 

Tabulka 3.19: Hodnocení informovanosti o dobrovolnictví na území hlavního města Prahy

 

Dobrovolnické organizace

Veřejná správa

A/ Obecně u veřejnosti

B/ U měst/MČ

C/ U Vaší organizace

A/ Obecně u veřejnosti

B/ U měst/MČ

ČR

51,1

55,4

77,2

40,7

51,3

HMP

55,0

51,9

75,0

33,3

58,3

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

Pozn.: Znění otázky C1 Jaká je informovanost o dobrovolnictví v rámci kraje? Hodnoceno na škále 0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila

 

Tabulka 3.20: Změna kvality koordinace dobrovolníků v hlavním městě Praha od roku 2019

 

Celkem v ČR

HMP

Hodnocení změny

72,5

62,5

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

Pozn.: Znění otázky D5 Zlepšila se od roku 2019 kvalita koordinace dobrovolníků?“ Hodnoceno na škále
0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila.

 

Tabulka 3.21: Kvalita činnosti dobrovolníků v hlavním městě Praha

Jak dobrovolníci vykonávají práci
(podíl v %)

ČR

HMP

Velmi dobře

70,6

71,9

Dobře

24,8

23,5

Ani dobře, ani špatně

7,0

9,5

Spíše špatně

0,9

2,0

Velmi špatně

0,4

1,5

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

 

 

Celkové hodnocení činnosti RDC a další doporučení pro rozvoj

RDC HMP bylo vnímáno dle dobrovolnických organizací jako organizace s velkým potenciálem, jejich činnost by byla dále vítána, aby zastřešovala další DC společně na jednom území. Ve velké četnosti komunikují dobrovolnické organizace směrem na veřejnou správu HMP, kteří se dle vyjádření na kulatém stolu cítí být touto mnohostrannou komunikací zahlceni. Uváděli, že to je také důvod, proč by měl komunikovat jeden za všechny. Činnost RDC není zcela etablována z důvodu pandemie COVID-19 a v tomto směru omezené komunikace mezi lidmi. Obecně bylo na kulatém stole doporučováno, že by měli pokračovat, aby dosáhli větších výsledků.

Doporučení pro rozvoj dobrovolnictví na území HMP

  • Vytvoření strategie rozvoje dobrovolnictví na území Prahy s konkrétními aktivitami, co se má dělat.
  • Vývoj RDC bude záviset na způsobu financování. Praha je hodně zasíťovaná a potřebuje koordinaci a komunikaci na regionální úrovni. Předpoklad je zajištění částečného financování RDC z rozpočtu HMP.
  • RDC by mělo být partnerem městským částem, včetně osobního setkávání se starosty městských částí.
  • RDC by mělo působit v oblasti vzdělávání. Do škol by se mělo zakomponovat vzdělávání k dobrovolnictví, jelikož zdroje dobrovolníků nejsou nekonečné. Tato oblast je považována účastníky kulatých stolů za dlouhodobý cíl rozvoje dobrovolnictví na území HMP.
  • Propagace dobrovolnictví k aktivním politikům, firmám, občanům. Cílené propagace dobrovolnictví na mladou generaci včetně studentů.
  • RDC by mělo rozvíjet i advokační a lobbistickou činnost.
  • RDC by mělo podporovat koordinátory dobrovolnictví především v menších organizacích.

 

Zdroj: HRUŠKA, L. a kol. Rozvoj dobrovolnictví v ČR. Evaluační zpráva. Ostrava: ACCENDO, 2022.

Celou Evaluační zprávu si můžete stáhnout zde:

20220831_-_ACCENDO-Rozvoj_dobrovolnictvi_v_CR-Evaluacni_zprava

Statistika dobrovolnické činnosti v Praze

V hlavním městě tvořilo aktivních dobrovolníků 5 % populace (N = 336).

Nejčastěji vykonávanou dobrovolnickou činností (N = 46) představovaly neplacené aktivity/činnosti organizované školou (např. úklid okolí), a to pro 24 % tamní populace. Průměrně měsíčně nejvíce hodin dobrovolníci v Praze věnují živelným katastrofám nebo pandemii 18 h.

Největší zájem o dobrovolnickou činnost u populace, která se aktuálně dobrovolnictví nevěnovala (N = 253), bylo zvelebování společných ploch a ochrana životního prostředí, a to pro 26 % tamní populace. Za nejvíce společensky potřebnou je považována dobrovolná pomoc při živelných katastrofách nebo při pandemii, a to pro 38 % (N = 340).

Tabulka 3.2.11.1: Hlavní město Praha

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Pozorovaná oblast

Typ dobrovolnické činnosti (%)

Celkem (N)

Aktuální dobrovolníci

5 %

336

Dobrovolnická činnost

Neplacené aktivity/činnosti organizované školou (24 %), Živelné katastrofy, pandemie (19 %)

46

Nejvíce hodin věnovaných DČ (průměr)

Živelné katastrofy, pandemie (18 h)

46

Zájem o DČ

Zvelebování společných ploch a ochrana ŽP (26 %), Neplacené dárcovství krve a krevní plazmy (21 %)

253

Společenská potřebnost

Živelné katastrofy, pandemie (38 %),
Zdravotně postižení (35 %)

340

Zdroj: SC&C, ACCENDO, 2021, Rozvoj dobrovolnictví: reprezentativní šetření ČR.

HRUŠKA, L., HAMANOVÁ, J. a kol. Statisticko – sociologického šetření v oblasti dobrovolnictví. Výzkumná zpráva 0.1. Ostrava: ACCENDO, 2021, str. 73