Evaluace Středočeský kraj

13. února 2023

V následujícím krátkém článku přinášíme základní informace z Evaluační zprávy dvouletého pilotu regionálních dobrovolnických center v rámci projektu ESF „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti v podobě dobrovolnických center“ (zkráceně „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vždy se zaměříme na základní evaluační informace o stavu dobrovolnictví v daném kraji a na doporučení k dalšímu fungování dobrovolnictví v kraji (cestou regionálních dobrovolnických center), tak jak byly deklarovány účastníky kulatých stolů konaných v rámci evaluace.

 

Dobrovolnictví ve Středočeském kraji a role regionálního dobrovolnického centra

Obecně je síť dobrovolnických organizací řidší s koncentrací dobrovolnických organizací ve městech, kterou doplnily RDC zřízené DobroPointy Neratovice, Kladno, Hořovice. Při hodnocení dostupnosti je třeba zohlednit i dobrovolnické organizace na území Prahy, z důvodu velmi dobré spádovosti velké časti kraje včetně dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou. Dostupnost v porovnání s jinými kraji lze hodnotit jako podprůměrnou, což je ovlivněno rozlohou kraje.

Dle evaluačního šetření od roku 2019 se dle dobrovolnických organizací mírně zhoršila dostupnost dobrovolnictví na území SČK, ale dle zástupců veřejné správy došlo k mírnému zlepšení. SČK dosahuje výrazně podprůměrných výsledků při hodnocení zlepšení dostupnosti než ostatní území ČR.

Hodnocení zlepšení dostupnosti dobrovolnictví od roku 2019 ve Středočeském kraji

Hodnocení zlepšení dostupnosti*

Celkem v ČR

SČK

Dobrovolnické organizace

67,8

40,0

Veřejná správa

67,0

65,0

Celkové hodnocení

67,3

52,5

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.
Pozn.: * Hodnoceno na škále 0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila.

 

Vývoj dobrovolníků a dobrovolnických hodin

 

Vývoj dobrovolníků

Celkem

SČK

2019

100,0 %

100,0 %

2020

98,8 %

105,8 %

2021

100,6 %

80,0 %

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

 

Hodnocení informovanosti o dobrovolnictví na území Středočeského kraje

 

Dobrovolnické organizace

Veřejná správa

A/ Obecně u veřejnosti

B/ U měst/obcí

C/ U Vaší organizace

A/ Obecně u veřejnosti

B/ U měst/obcí

ČR

51,1

55,4

77,2

40,7

51,3

SČK

39,3

46,4

65,0

25,0

35,0

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

Pozn.: Znění otázky C1 Jaká je informovanost o dobrovolnictví v rámci kraje? Hodnoceno na škále
0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – rozhodně se zlepšila.

K rozšiřování informovanosti v rámci dobrovolnických organizací bylo velmi pozitivně hodnoceno pravidelné setkávání s názvem „Dobré ráno, koordinátoři“, která se konala každé poslední úterý v měsíci. Na těchto setkáních se řešily i potřeby jednotlivých organizací z hlediska dobrovolnictví a dobrovolníků. RDC musí najít efektivní způsob, jak zvýšit informovanost u veřejnosti a u veřejné správy.

 

Kvalita činnosti dobrovolníků ve Středočeském kraji

Jak dobrovolníci vykonávají práci
(podíl v %)

Celkem

SČK

Velmi dobře

70,6

81,0

Dobře

24,8

16,3

Ani dobře, ani špatně

7,0

5,0

Spíše špatně

0,9

2,5

Velmi špatně

0,4

0,0

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

 

Doporučení pro rozvoj dobrovolnictví na území SČK

  • Vytvoření strategie rozvoje dobrovolnictví na území SČK.
  • Dále udržovat a rozvíjet web.
  • Udržovat a rozvíjet síť DobroPointů.
  • Pokračovat ve školení koordinátorů dobrovolníků, pořádat dál jejich neformální setkávání.
  • Zlepšit propagaci a informovanost o dobrovolnictví k veřejnosti ve spolupráci s krajem. Pořádání dnů dobrovolnictví ve spolupráci s krajem, obcemi, dobrovolnickými organizacemi. Z důvodu rozlehlosti kraje je nutná podpora propagace dobrovolnictví prostřednictvím virtuálního prostředí. V kombinaci s týdnem dobrovolnictví pro osobní setkávání formou RoadShow nebo mobilní výstavy po bývalých okresních městech SČK.
  • Nastavit a rozvinout informační kanály směrem k městům/obcím včetně advokace za dobrovolnictví, spolupracovat v rámci tvorby jejich strategií (účast v pracovních skupinách). Ve spolupráci s SČK by se dobrovolnictví mělo prezentovat na setkání tajemníků, starostů, jelikož dobrovolnictví není jen doménou sociálních věcí, na obcích by měly vzniknout pozice, kdo by tyto informace vstřebával a dále předával, jinak informace končí jen u někoho na úřadě. Využít spolupráci s Národní sítí zdravých měst.
  • Rozšířit propagaci na VŠ, studenti by se měli dostat k dobrovolnictví v rámci stáže a praxe.
  • Rozvíjet metodickou podporu organizacím při rozvoji dobrovolnictví, podporovat i vyváření pozice koordinátorů u organizací (formou propagace jejich činností u vedení organizací s ukázkami dobré praxe práce koordinátorů).
  • Udržovat a aktualizovat databázi, být servisem pro města a obce při potřebě dobrovolnictví.

 

 

Zdroj: HRUŠKA, L. a kol. Rozvoj dobrovolnictví v ČR. Evaluační zpráva. Ostrava: ACCENDO, 2022.

Celou Evaluační zprávu si můžete stáhnout zde:

20220831_-_ACCENDO-Rozvoj_dobrovolnictvi_v_CR-Evaluacni_zprava

 

Statistika dobrovolnictví ve Středočeském kraji

Ve Středočeském kraji tvořila aktivních dobrovolníků 3 % populace (N = 279).

Nejčastěji vykonávanou dobrovolnickou činností (N = 58) představovalo neplacené dárcovství krve, krevní plazmy, a to pro 46 % tamní populace dobrovolníků, poté tamní tíhnou k organizování kulturních událostí, a to platí pro 40 % dobrovolníků. Průměrně měsíčně nejvíce hodin dobrovolníci v tomto kraji věnují výpomoci v neziskových, náboženských nebo charitativních organizacích 43 h.

Největší zájem o dobrovolnickou činnost u populace, která se aktuálně dobrovolnictví nevěnovala (N = 224), byla pomoc ve zvířecím útulku nebo jiná práce se zvířaty, a to pro 33 % tamní populace. Dále byl zájem o pomoc zdravotně postiženým, pro 29 %, a nemocným v nemocnicích a jiných lůžkových zařízeních, pro 28 %. Za nejvíce společensky potřebnou (N = 305) byly považovány pomoc zdravotně postiženým, a to pro 46 %, dále nemocným v nemocnicích a jiných lůžkových zařízeních pro 44 %.

Tabulka 3.2.11.2: Středočeský kraj

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Pozorovaná oblast

Typ dobrovolnické činnosti (%)

Celkem (N)

Aktuální dobrovolníci

3 %

279

Dobrovolnická činnost

Neplacené dárcovství krve, krevní plazmy (46 %),
Organizování kulturních událostí (40 %)

58

Nejvíce hodin věnovaných DČ (průměr)

Výpomoc v NNO, náboženské, charitativní organizaci (43 h)

58

Zájem o DČ

Pomoc ve zvířecím útulku (33 %), Zdravotně postižení (29 %), Nemocní v nemocnicích (28 %)

224

Společenská potřebnost

Zdravotně postižení (46 %), Nemocní v nemocnicích (44 %)

305

 

Zdroj: SC&C, ACCENDO, 2021, Rozvoj dobrovolnictví: reprezentativní šetření ČR.