Evaluace Ústecký kraj

20. února 2023

V následujícím krátkém článku přinášíme základní informace z Evaluační zprávy dvouletého pilotu regionálních dobrovolnických center v rámci projektu ESF „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti v podobě dobrovolnických center“ (zkráceně „Rozvoj dobrovolnictví v ČR“), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Vždy se zaměříme na základní evaluační informace o stavu dobrovolnictví v daném kraji a na doporučení k dalšímu fungování dobrovolnictví v kraji (cestou regionálních dobrovolnických center), tak jak byly deklarovány účastníky kulatých stolů konaných v rámci evaluace.

 

Dobrovolnictví v Ústeckém kraji a role regionálního dobrovolnického centra

 

Obecně je síť dobrovolnických organizací hustší s koncentrací dobrovolnických organizací především v Ústí nad Labem a některých dalších městech. Na základě činnosti RDC jsou na území kraje i dva DobroPointy v Teplicích a Kadani. V rámci Šluknovského výběžku funguje především sousedská výpomoc, mají tam aktivní starosty, a proto nebyla potřeba vzniku LDC. Při pandemii mělo RDC možnost ozvat se organizacím v daných městech a fungovalo při náborech dobrovolníků. Dle vyjádření LDC pokrytí organizacemi je dobře rozložené, velkou výhodou je pro ně funkční síťování, vzájemná komunikace. Obecně DC o sobě ví a domluví se na působností v území. Jsou regiony, kde LDC nejsou, ale díky aktivitám RDC se povědomí o rozložení a působnosti LDC zvedlo a zlepšilo. V posledním čase se zvedl zájem několika organizací i z dalších okresů s žádostí o spolupráci. Dostupnost v porovnání s jinými kraji lze hodnotit jako dobrou.

 

Hodnocení zlepšení dostupnosti dobrovolnictví od roku 2019 v Ústeckém kraji

Hodnocení zlepšení dostupnosti*

Celkem v ČR

USK

Dobrovolnické organizace

67,8

75,0

Veřejná správa

67,0

66,8

Celkové hodnocení

67,3

70,8

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.
Pozn.: Hodnoceno na škále 0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila.

 

Vývoj dobrovolníků a dobrovolnických hodin

 

Vývoj dobrovolníků

Vývoj dobrovolnických hodin

Celkem

USK

Celkem

USK

2019

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

2020

98,8 %

153,0 %

83,8 %

92,7 %

2021

100,6 %

131,6 %

89,0 %

77,4 %

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření

 

Hodnocení informovanosti o dobrovolnictví na území Ústeckého kraje

 

Dobrovolnické organizace

Veřejná správa

A/ Obecně u veřejnosti

B/ U měst/obcí

C/ U Vaší organizace

A/ Obecně u veřejnosti

B/ U měst/obcí

ČR

51,1

55,4

77,2

40,7

51,3

USK

59,6

65,0

84,4

43,8

43,8

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

Pozn.: Znění otázky C1 Jaká je informovanost o dobrovolnictví v rámci kraje? Hodnoceno na škále
0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila.

 

Změna kvality koordinace dobrovolníků v Ústeckém kraji od roku 2019

 

Celkem v ČR

USK

Hodnocení změny

72,5

78,6

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

Pozn.: Znění otázky D5 Zlepšila se od roku 2019 kvalita koordinace dobrovolníků?“
Hodnoceno na škále 0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila.

 

Kvalita činnosti dobrovolníků v Ústeckém kraji

Jak dobrovolníci vykonávají práci
(podíl v %)

Celkem

USK

Velmi dobře

70,6

56,2

Dobře

24,8

42,0

Ani dobře, ani špatně

7,0

14,1

Spíše špatně

0,9

0,0

Velmi špatně

0,4

0,1

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

 

Změna kvality služeb poskytovaných dobrovolníky od roku 2019

 

ČR

USK

Ano

40,3

57,1

Ne

59,7

42,9

Hodnocení změny*

85,0

100,0

Zdroj: ACCENDO, 2022, Rozvoj dobrovolnictví: Evaluační šetření.

Pozn.: Znění otázky D4 Došlo ke změně kvality služeb poskytovaných dobrovolníky od roku 2019? Hodnoceno na škále 0 – Rozhodně se nezlepšila až 100 – Rozhodně se zlepšila.

 

Doporučení pro rozvoj dobrovolnictví na území USK

  • Další činnost RDC by měla směřovat do rozvinutí spolupráce s městy.
  • Rozvinout ve spolupráci s krajem dlouhodobé strategické plánování s časovým horizontem cca 10 let, které zajistí dlouhodobý rozvoj regionální dobrovolnické infrastruktury a dobrou územní dostupnost dobrovolnických služeb i ve Šluknovském výběžku. Strategie by se měla věnovat zmapování formálního i neformálního dobrovolnictví v kraji. Návrhová část by měla být z hlediska dlouhodobého finančně udržitelná založená na vícezdrojovém financování, včetně částečného využití zdrojů z rozpočtů měst a obcí. V implementační části by měly být nastaveny monitorovací indikátory pro vyhodnocování plnění strategie, například počet dobrovolníků v seniorském věku.
  • Zvážit možnosti zapojení MAS do rozvoje neformálního dobrovolnictví a rozvoje komunitních center.
  • Připravit dlouhodobou propagační strategii dobrovolnictví na území celého kraje ve spolupráci s krajem, městy a dobrovolnickými organizacemi, pro zvýšení o informovanosti o dobrovolnictví a dobrovolnické činnosti. Jedna z cílových skupin propagace by měla být děti a mládež.
  • Rozvinout dlouhodobou výchovu k dobrovolnictví na základních i středních školách. Zvážit intenzivnější zapojení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem do dobrovolnictví v rámci kraje.
  • Rozvoj inkluzivního dobrovolnictví a digitalizace dobrovolnictví.
  • Rozvoj metodické podpory a zvážit možnost zavádění standardu kvality v poskytování dobrovolnické služby.
  • Propagace pozice koordinátora dobrovolnictví v jednotlivých organizacích.

 

 

Zdroj: HRUŠKA, L. a kol. Rozvoj dobrovolnictví v ČR. Evaluační zpráva. Ostrava: ACCENDO, 2022.

Celou Evaluační zprávu si můžete stáhnout zde:

20220831_-_ACCENDO-Rozvoj_dobrovolnictvi_v_CR-Evaluacni_zprava

 

 

Statistické šetření Ústecký kraj

V Ústeckém kraji tvořila aktivních dobrovolníků 4 % populace (N = 230).

Nejčastěji vykonávanou dobrovolnickou činností (N = 27) představovala neplacené činnost dobrovolných hasičů, a to pro 27 % tamní populace dobrovolníků, poté tamní tíhnou k pomoci sociálně slabým a znevýhodněným, a to platí pro 20 % dobrovolníků. Průměrně měsíčně nejvíce hodin dobrovolníci v tomto kraji věnují pomoci zdravotně postiženým 60 h.

Největší zájem o dobrovolnickou činnost u populace, která se aktuálně dobrovolnictví nevěnovala (N = 194), byla žádná, respektive možnost “nic z uvedeného” vybralo 33 % tamních. Z konkrétních činností byl následně zájem o pomoc sociálně slabým a znevýhodněným, a to pro 33 % tamní populace. Dále byl zájem o pomoc zdravotně postiženým, pro 15 %, a o činnosti vedoucího dětí a mládeže, pro 11 %. Za nejvíce společensky potřebnou (N = 236) byla považována žádná pomoc, respektive možnost “nic z uvedeného” vybralo 27 % tamních. Z konkrétních činností byly následně nejčastěji vybrány dobrovolná pomoc při živelných katastrofách nebo při pandemii, a to pro 20 %, dále pomoc zdravotně postiženým pro 19 %.

Tabulka 3.2.11.6: Ústecký kraj

 

ÚSTECKÝ KRAJ

Pozorovaná oblast

Typ dobrovolnické činnosti (%)

Celkem (N)

Aktuální dobrovolníci

4 %

230

Dobrovolnická činnost

Činnost dobrovolných hasičů (27 %), Sociálně slabí a znevýhodnění (20 %)

27

Nejvíce hodin věnovaných DČ (průměr)

Zdravotně postižení (60 h)

27

Zájem o DČ

Nic z uvedeného (33 %), Sociálně slabí a znevýhodnění (15 %), Činnost vedoucího dětí a mládeže (11 %)

194

Společenská potřebnost

Nic z uvedeného (27 %), Živelné katastrofy, pandemie (20 %), Zdravotně postižení (19 %)

236

Zdroj: SC&C, ACCENDO, 2021, Rozvoj dobrovolnictví: reprezentativní šetření ČR.