Kulatý stůl v jižních Čechách

14. ledna 2022

Jedním z výstupu jednání, které proběhlo v minulém roce (srpen 2021) na Krajském úřadě Jihočeského kraje, se zástupci Regionálního dobrovolnického centra pro Jihočeský kraj (dále jen RDC) s paní náměstkyní hejtmana Lucií Kozlovou, bylo svolání kulatého stolu. Cílem kulatého stolu bylo praktické nastavení příznivého prostředí pro rozvoj dobrovolnictví v Jihočeském kraji.

Na jednání byli pozváni zástupci Ministerstva vnitra České republiky, organizace pracující s dobrovolníky, města, obce, školy. Úvodního slova se ujal ředitel společnosti KreBul, o.p.s. Zdeněk Krejsa, která v Jihočeském kraji RDC provozuje.

Paní náměstkyně všechny přivítala na půdě Jihočeského kraje a zároveň nastínila možnosti, jakými by se koordinování dobrovolnictví v Jihočeském kraji mohlo ubírat. „Důležité pro nás však je, znát vaše potřeby, vědět co od takové servisní organizace potřebujete, očekáváte. Každá organizace, která jakkoliv pracuje s dobrovolníky, může mít odlišné potřeby. Proto tu dnes jsme, abychom si toto vykomunikovali“, uvedla ve svém příspěvku.

Nataša Diatková z Ministerstva vnitra pak představila projekt, ze kterého vycházejí i RDC a webový portál https://dobrovolnik.net/.

Jiří Gabriel Kučera poté odprezentoval již 1,5 letou činnost RDC JčK, včetně vize, filozofie, rozdělení aktivit a nastínil výstupy z jednotlivých monitorovacích období. Důležitou součástí byl i návrh na propagaci organizací/dobrovolnictví - tedy nového připravovaného letáku či chystaných "Dnů dobrovolnictví". Zmínil i to, co se nepovedlo či to, co v nastavení projektu není možné realizovat (za Jihočeský kraj). 

Všichni zúčastnění pak dostali prostor, kdy mohli představit své organizace, návrhy, přání, ale především i sdílet to, co aktuálně řeší, či s čím by potřebovali pomoci, co by případně mělo či mohlo být náplní servisní organizace, či platformy, která by měla vzniknout.

Výstupem jednání je zcela jistě to, že by organizace uvítali společný prostor pro sdílení, výměnu zkušeností, rady (i právní poradenství), společnou propagaci, zviditelnění dobrovolnictví jako takového. Diskutován byl také dotační titul pro oblast dobrovolnictví (který na Jihočeském kraji běží již řadu let), databáze dobrovolnických organizací a organizací pracujících s dobrovolníky, ale také dobrovolníků, kteří třeba potřebují jen nasměrovat. Jako vhodné se jeví využití databáze, která je vytvořena v rámci RDC na webových stránkách rdcjk.cz.

Jednání bylo otevřeno dobrovolnictví napříč obory. V tuto chvíli se nám jedná o pokrytí formálního i neformálního dobrovolnictví nejen v sociální oblasti, organizací i dobrovolníků napříč obory, ale také firemního dobrovolnictví, které velmi dobře funguje například na Městském úřadě v Prachaticích, jak mohli přítomní slyšet od Hanky Rabenhauptové právě z tohoto úřadu či terénního dobrovolnictví, které realizuje Temperi, o. p. s. 

Velmi děkujeme všem za jejich čas, aktivitu i součinnost při vytváření společné cesty v oblasti dobrovolnictví. Nyní nás čeká další práce na tom, abychom vytvořili společné základy pro fungování platformy dobrovolnictví v Jihočeském kraji.

Za RDC JčK 

Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.