Mimořádný dotační program MPSV

21. června 2021

MPSV vypisuje mimořádný dotační program, který je určen pro ty poskytovatele sociálních služeb, kteří nestihli podat žádost o dotaci v souvislosti s epidemií COVID_19 v kole prvním, nepodali žádost o dotaci na všechny zaměstnance, případně v žádosti udělali chybu a nemohli tak mimořádnou odměnu poskytnout všem zaměstnancům, kteří splňovali podmínky. Příjem žádostí končí 19. 7. 2021.

Mimořádná dotace  se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za výkon profese při probíhající epidemii onemocnění COVID_19 dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a to formou mimořádného dotačního titulu, vztahujícího se k období II. vlny epidemie onemocnění COVID19.

Na dotaci není právní nárok. Je v plné kompetenci každého poskytovatele sociálních služeb, zda si o dotaci požádá.

Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách, dále jen „registr“).

Více informací na: 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD+dodate%C4%8Dn%C3%A9ho+kola+mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho+dota%C4%8Dn%C3%ADho+%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+MPSV+pro+rok+2021+na+podporu+mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho+finan%C4%8Dn%C3%ADho+ohodnocen%C3%AD+zam%C4%9Bstnanc%C5%AF+v+soci%C3%A1ln%C3%ADch+slu%C5%BEb%C3%A1ch+v.pdf/407277ef-33f4-b9f1-ae72-7c49aedaf300