Příběhy dobrovolnictví v době pandemie – RDC Pardubického kraje

3. října 2022

Příběhy dobrovolnictví v době pandemie – RDC Pardubického kraje

Představujeme vám, tento týden již naposled, sérii vybraných příběhů ze strany dobrovolnických organizací v době pandemie. Pojďme se poohlédnout za tím, jak se jednotlivé organizace vypořádávaly s těžkostmi, které pandemie přinesla, ale také za tím, jak se organizace naučily improvizovat a hledat tak nová řešení v pomoci potřebným. Vlna dobrovolnické solidarity během pandemie si zaslouží obdiv a poděkování. Spolu s jednotlivými RDC (do této aktivity se zapojilo 8 z 11 RDC) jsme připravili příklady dobré praxe, které věříme, že pro vás mohou být zajímavou inspirací.

Níže vám bude představen za každé RDC vybraný příběh dobré praxe.

Všechny ostatní příběhy jsou obsaženy v publikaci Dobrovolnictví v době pandemie, kterou si můžete stáhnout s ostatními dokumenty zde: Rozvoj dobrovolnictví - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) – výstupy k 31.5.2022

nebo publikaci přímo zde: https://rozvojdobrovolnictvi.apexmedia.cz/#p=1

RDC Pardubického kraje provozované organizací Koalice nevládek Pardubicka (KONEP). z.s.

Regionální dobrovolnické centrum Pardubického kraje (dále jen RDC) zahájilo svou činnost 1. května 2020, tedy v době první vlny covidové pandemie. Jeho činnost byla touto situací významně ovlivněna a postupně muselo RDC pružně reagovat na omezení i výzvy, které tato specifická doba přináší. Převážná část aktivit se přesunula do online prostoru, ať už šlo o konání Dnů otevřených dveří, nebo různé prezentace, jednání či setkávání. Na přelomu roku 2020 a 2021, kdy byla v souvislosti s kritickou podzimní a zimní vlnou onemocnění covid 19 v regionu velice intenzivní poptávka po dobrovolnících do sociálních a zdravotnických zařízení, sloužil k propojování s nabídkou dobrovolnické pomoci nově zřízený web www.dobrokraj.cz.

RDC po celou dobu své existence funguje zejména jako zastřešující, metodické a koordinační zázemí pro dobrovolnické aktivity a programy v kraji. Ty realizují především lokální dobrovolnická centra, jejichž působnost je rovnoměrně rozložena ve všech čtyřech okresech Pardubického kraje. Jim přinesla pandemie také zásadní změny v dosavadní práci s dobrovolníky i v samotných dobrovolnických činnostech. RDC se snažilo průběžně v letech 2020 – 2021 mapovat situaci v kraji. Nejlépe ji reflektuje shrnutí příkladů dobré praxe lokálních dobrovolnických center v jednotlivých okresech. Ty dokladují, jak vypadala situace v centrech na počátku roku 2020, tj. Před nástupem pandemie, a co se událo následně během jednotlivých vln i v obdobích „uvolnění opatření“, především jak a kde se centra zapojila do organizace dobrovolnické pomoci prostřednictvím stávajících či nových dobrovolníků. Pandemie samozřejmě přinesla výrazná omezení do dosavadních dobrovolnických aktivit, což se následně promítlo i do počtů zapojených dobrovolníků v jednotlivých organizacích. Na druhou stranu vyvstaly nové výzvy a možnosti, jak a s čím pomáhat. Příklady dobré praxe ukazují, že se v době pandemie také práce s dobrovolníky (nábory, školení, schůzky apod.) významně proměnila.

V důsledku vládních opatření, případně z preventivních důvodů, došlo k omezení všech osobních setkávání. Ta se často přesouvala do online prostředí, stejně jako samotná práce dobrovolníků. Ti se propojovali se svými klienty (např. při doučování, komunikaci se seniory v zařízeních sociálních služeb apod.) na dálku prostřednictví různých platforem, jako např. MS Teams, Google Meet, Skype, Jitsi Meet, Zoom apod. Online komunikace se ukázala být za daných okolností výborným nástrojem, jak některé dobrovolnické aktivity realizovat, avšak nikterak nemůže plně nahradit přínosy plynoucí z osobních setkávání. Nicméně v řadě případů přetrvala i nadále jako jedna z možných forem dobrovolnické práce i práce samotných organizací a bude jistě využívána i do budoucna.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM KRŮČEK SVITAVY

Dobrovolnické centrum Krůček Svitavy funguje od roku 2015 jako jediné dobrovolnické centrum ve městě Svitavy a jeho okolí, které může nejen přijímat, ale i vysílat dobrovolníky do neziskových organizací celého svitavského regionu. V roce 2019 jsme evidovali již 17 přijímajících organizací, se kterými jsme měli uzavřenou smlouvu o spolupráci, a tudíž do nich mohli vysílat dobrovolníky. Ti tak mají možnost pracovat nejen s dětmi a mládeží, ale i osobami s handicapem, se seniory, s pěstounskými rodinami, s osobami bez domova a sociálně ohroženými, pomáhají na různých akcích v knihovně, na kulturních akcích, docházejí do Svitavské nemocnice, pomáhají v lesní školce atd. Škála dobrovolnických činností je tak díky různorodosti přijímajících organizací velmi pestrá a každý dobrovolník si vybírá a případně i „mixuje“ svoji dobrovolnickou činnost tak, aby mu vyhovovala jak charakterem práce, tak i časově. V roce 2019 bylo aktivních 50 dlouhodobých a 34 krátkodobých dobrovolníků, celkem tedy 84 dobrovolníků, kteří odpracovali 4 084 dobrovolnických hodin. I přes omezení vyvolané špatnou epidemiologickou situací, nouzovým stavem a z něho vyplývajícími restrikcemi se nám v roce 2020 i v roce 2021 podařilo zachovat provoz dobrovolnického v celém rozsahu, být aktivní a připraveni pomoci. Hned po vyhlášení nouzového stavu na jaře 2020 šili naši dobrovolníci (i ti neregistrovaní, i z řad zaměstnanců a návštěvníků centra i zástupci z přijímajících organizací) roušky – vyrobili jich několik set. Koordinátorka se mimo jiné podílela na jejich distribuci k potřebným. Po celou dobu jsme byli v kontaktu se sociálním odborem městského úřadu i s panem starostou, a byli jsme připraveni vyslat dobrovolníky např. na nákupy seniorům atd. Nakonec to nebylo potřeba, tyto činnosti vykryli zaměstnanci městských organizací, kteří nemohli vykonávat svoji dosavadní činnost (např. kulturní služby). Po uvolnění restrikcí v pozdním jaře 2020 až do pozdního léta se naši dobrovolníci zapojili zpět do činnosti – pomáhali nám na akcích pro veřejnost a jen díky jejich pomoci mohli opět proběhnout příměstské letní tábory. Dobrovolníci pomáhali také s hlídáním dětí v hlídacím centru. Po vyhlášení druhého nouzového stavu v říjnu 2020 jsme prováděli ve spolupráci se Svitavskou nemocnicí nábor dobrovolníků (získali jsme 10 zájemců). V ostatních přijímajících organizacích byla bohužel z důvodu složité epidemiologické situace ohledně zapojení dobrovolníků do jejich činnosti značně komplikovaná, v některých organizacích se dobrovolníci, byť dlouhodobí a připraveni pomáhat, nemohli zapojit vůbec – organizace byly uzavřeny téměř po celý rok 2020 a téměř polovinu roku 2021 – nemohli provozovat činnost, nepořádali akce pro veřejnost.

Díky restrikcím a lockdownům jsme bohužel nemohli realizovat velkou část osvětové činnosti Dobrovolnického centra – hlavní osvětová akce, tedy Svitavský den dobrovolnictví, kterou jsme měli naplánovanou na jaro 2020 i jaro 2021 cílenou na studenty i veřejnost, bohužel nemohla v roce proběhnout díky špatné epidemiologické situaci po oba školní roky, kdy hromadné akce pro studenty byly v podstatě zakázány. V roce 2020 ubylo jak stávajících, tak nových dobrovolníků – smlouvy mělo uzavřeno 79 dobrovolníků, z toho celkem 54 krátkodobých a 25 dlouhodobých. Nicméně díky důsledkům nouzového stavu a v podstatě uzavření přijímajících organizací pro dobrovolníky na velkou část roku, jich nakonec z celkového počtu bylo aktivních 47 dlouhodobých a 21 krátkodobých, celkem tedy 68 dobrovolníků. Logicky také odpracovali méně hodin, a to 3 140 hodin.

 

Další příklady jsou uvedeny v publikaci Dobrovolnictví v době pandemie. V dalších týdnech se můžete postupně těšit na příběhy i z ostatních Regionálních dobrovolnických center, které se zapojily do tvorby publikace.