Příběhy dobrovolnictví v době pandemie – RDC Plzeňského kraje

19. září 2022

Příběhy dobrovolnictví v době pandemie – RDC Plzeňského kraje

Představujeme vám sérii vybraných příběhů ze strany dobrovolnických organizací v době pandemie. Pojďme se poohlédnout za tím, jak se jednotlivé organizace vypořádávaly s těžkostmi, které pandemie přinesla, ale také za tím, jak se organizace naučily improvizovat a hledat tak nová řešení v pomoci potřebným. Vlna dobrovolnické solidarity během pandemie si zaslouží obdiv a poděkování. Spolu s jednotlivými RDC (do této aktivity se zapojilo 8 z 11 RDC) jsme připravili příklady dobré praxe, které věříme, že pro vás mohou být zajímavou inspirací.

Níže vám bude představen za každé RDC vybraný příběh dobré praxe.

Všechny ostatní příběhy jsou obsaženy v publikaci Dobrovolnictví v době pandemie, kterou si můžete stáhnout s ostatními dokumenty zde: Rozvoj dobrovolnictví - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) – výstupy k 31.5.2022

nebo publikaci přímo zde: https://rozvojdobrovolnictvi.apexmedia.cz/#p=1

RDC Plzeňského kraje – provozované Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM, z.s. 

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. realizuje své programy od roku 1999. Od počátku se TOTEM, z.s. zabýval dobrovolnictvím. V průběhu let se původní myšlenka dobrovolnického centra rozvíjela a získávala nové formy, nové implusy. Posláním je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak v širším kontextu občanské společnosti. Naplňování poslání se uskutečňuje skrze poskytování sociálně aktivizačních služeb, aktivizačních programů a dalších, zejména dobrovolnických projektů, které jsou v souladu se stanovenými dlouhodobými cíli, jež jsou: propagovat a šířit myšlenku dobrovolné pomoci a rozvíjet dobrovolnictví v plzeňském regionu, přispívat k vyšší míře zapojení seniorů do společenského života, rozvíjet jejich duševní a fyzické síly, podporovat sebedůvěru a zájem o další učení, pomáhat dětem a jejich rodinám v řešení jejich obtížných životních situací, posilovat mezigenerační vztahy a tím vytvářet přirozené zdravé prostředí pro soužití všech generací.

Zásadní problém spojený se šířením COVID 19 byl poprvé v pojmenován na setkání krizového štábu Statutárního města Plzeň dne 12.3.2020. Tento problém byl specifikován jako nutnost zajištění základních potřeb 40 000 plzeňských seniorů v případě absolutního zákazu vycházení obyvatelstva mimo domov. Setkání se kromě zástupců samosprávy zúčastnili představitelé Diecézní charity Plzeň, Městské charity Plzeň a Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s. Město Plzeň využilo ke spolupráci na řešení problému potenciál dobrovolnického centra TOTEM, z.s., které bylo jmenováno koordinátorem všech dobrovolnických aktivit, které v průběhu pandemického období podporovaly občany města. V rámci nouzového stavu, který byl vyhlášený vládou ČR kvůli pandemii 12. 3. 2020, vznikla ve spolupráci města Plzeň a TOTEM, z.s., od 17. 3. 2020.

PŘÍTEL NA TELEFONU

Projekt zacílený na vytváření prostoru pro vznik specifického sociálního kontaktu párováním dobrovolníků a osamělých seniorů s cílem jejich podpory pravidelnými telefonáty. V rámci Kontaktní linky bylo v průběhu prvních měsíců provozu zřejmé, že část telefonátů nesměřuje ke konkrétním požadavkům a prostor, který jsme vyhradili pro krizovou intervenci je pro seniory, kteří potřebovali sdílet, co prožívají, nedostatečný. To, co se děje kolem nás, bylo a je těžké pro každého. Rychle se měnící situace a nařízení, která proměnila život každého člověka, ne příliš povzbudivé zprávy, změna životního rytmu, osamocení... To všechno a mnohem víc zasahuje do duše a působí smutky. Po domluvě se supervizorkou a přípravě metodiky „Metodika pro podpůrný rozhovor po telefonu“, jsme oslovili veřejnost s nabídkou možnosti zapojit se do projektu, který má za cíl poskytnout osamělým seniorům prostor pro prosté sdílení pocitů, obav, radostí i starostí. Po proškolení zájemců jsme vytvořili dvojice senior – dobrovolník, kteří spolu v různých intervalech, od denního až k týdennímu kontaktu, telefonují. Dobrovolnický tým pro tento projekt je ve věkovém rozmezí 20 – 65 let. Přínosem je, že se do něj mohli zapojit i tělesně postižení dobrovolníci a dobrovolníci s časovým handicapem. Někteří dobrovolníci zvládají být v kontaktu i s více seniory. I tady dochází k pravidelné zpětné vazbě mezi koordinátorem a dobrovolníkem, a díky vnímavosti dobrovolníků bylo možné vyřešit i problémy, které senior nemá komu svěřit nebo se bojí s kýmkoli sdílet.

Další příklady jsou uvedeny v publikaci Dobrovolnictví v době pandemie. V dalších týdnech se můžete postupně těšit na příběhy i z ostatních Regionálních dobrovolnických center, které se zapojily do tvorby publikace.