Stanovisko MPSV k online vzdělávání

22. dubna 2021

Určeno pro zaměstnavatele sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách:

poskytovatele sociálních služeb, obecní úřady, krajské úřady, Úřad práce ČR, a další zaměstnavatele sociálních pracovníků dle § 1 odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních

službách, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na vývoj pandemické situace a s cílem zajistit poskytování péče ohroženým skupinám obyvatel v souvislosti s výskytem koronaviru

(označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky, vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen ministerstvo) níže uvedené stanovisko

k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

pozdějších předpisů, pro kalendářní rok 2021. 

Cílem stanoviska je zmírnit dopady opatření přijatých s ohledem na epidemiologickou situaci na jednotlivé zaměstnavatele, respektive sociální pracovníky a pracovníky

v sociálních službách, nikoliv snížit nároky či kvalitu dalšího vzdělávání. 

S ohledem na délku trvání mimořádných opatření, a protože si je ministerstvo vědomo, že další vzdělávání má svou významnou úlohu pro kvalitu výkonu činností sociálních

pracovníků a pracovníků v sociálních službách, je umožněno výuku akreditovaných kurzů poskytovat distanční formou (on-line). Současně však apelujeme

na vzdělavatele, aby zvážili vhodnost realizace vzdělávání touto formou s ohledem na předpokládané cílové kompetence absolventů kurzů, a proto nedoporučujeme

realizaci vzdělávacích programů distanční formou (on-line) v případě, že obsahují praktický nácvik dovedností, tj. pokud je k výuce nezbytná osobní účast lektorů

i účastníků vzdělávacích programů. 

V období nouzového stavu a mimořádných epidemiologických opatření mohla uplynout doba platnosti akreditace některým vzdělávacím programům, neboť jejich

výuka musela být přerušena a účastníci těchto kurzů je nemohli dokončit. Za předpokladu, že vzdělavatel získá akreditaci nového vzdělávacího programu, může

účastníkům uznat jako absolvovanou tu část, která má shodný obsah, respektive zahrnuje vše, co již účastník prošel, s tím, že frekventanti na své předchozí studium

navážou a kurz řádně dokončí.

V rámci kontrolní a metodické činnosti, jejíž součástí je plnění zákonem stanovených podmínek, bude ministerstvo zohledňovat dopad mimořádných opatření, a to

i ve vztahu k případnému nedodržení povinného hodinového rozsahu dalšího vzdělávání dle § 111 odst. 1 a § 116 odst. 9 za rok 2021.

Současně upozorňujeme, že případné nedodržení povinného hodinového rozsahu dalšího vzdělávání je možné zohlednit pouze z objektivních důvodů a v situaci, kdy ho

nebylo fakticky možné zabezpečit. Je žádoucí, aby zaměstnavatelé zajistili další vzdělávání v maximální možné míře i přes aktuální složité podmínky.

Možnost hrazení nákladů na vzdělávání, jakožto uznatelných nákladů stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tímto

stanoviskem není dotčena.

Vypracoval: Odbor sociálních služeb a sociální práce