Kultura

Občanská angažovanost v kultuře má v českých zemích tradici sahající již na konec 18. století stejně jako spolková činnost. Kulturní oblast zahrnuje celou škálu aktivit a organizací, ve kterých se angažují tisíce dobrovolníků. Často se sami ani za dobrovolníky nepovažují – ale všichni ti, kteří jsou členy neprofesionálních uměleckých souborů a spolků, organizují kulturní a společenské dění kolem sebe, ti, kteří se zabývají ochranou a revitalizací místních kulturních památek, i ti, kteří opatrují kroniky a tradice svých obcí – to jsou dobrovolníci v kultuře.

V kultuře se dobrovolnictví objevuje v následujících sférách:

  • Péče o hmotné a nehmotné kulturní dědictví
  • Veřejné kulturní služby

Dobrovolníci v kultuře se tedy uplatňují ve službách knihoven, muzeí, galerií a památkových objektů, při umělecké produkci, na festivalech a dalších kulturních akcích. V oblasti památkové péče existuje mnoho sdružení a společností, které pečují o zachování a obnovu kulturních památek. Často je jejich činnost spojena s konkrétní památkou – hradem, zámkem, divadlem, kostelem, galerií či muzeem.

V kulturní instituci mohou dobrovolníci vykonávat například tyto práce:

Administrativní a pomocné práce (scanování, třídění materiálů, vkládání dat do databází), pomoc s tvorbou prezentací, webových stránek, vytváření příspěvků na Facebook apod., organizační práce, úklid.

Pomocné produkční práce – kustodské služby, účinkování v uměleckém projektu, asistentské práce pro umělce, služba v infocentru, služby hostesek, pořadatelská služba a výpomoc při doprovodných akcích, pomocná služba při konzervačních pracích, asistence u kurátorských prací, lektorské služby, manipulace se sbírkovými předměty – digitalizace sbírek, péče o materiál, katalogizace, rešerše (v muzeích a galeriích), fotografické aktivity a práce spojené s tvorbou výstav, asistence v zákulisí apod.

Pomoc při zajišťování edukačních programů, zprostředkování přístupu k využití nabídky kulturních služeb handicapovaným, pomoc při zajištění muzejně pedagogických aktivit.

Činnosti, které mohou být zabezpečovány dobrovolníky, nemusejí být nutně činnosti pomocné, záleží vždy na podmínkách organizace. Je však žádoucí, aby činnosti zabezpečované dobrovolníky v kultuře vždy sloužily k rozšíření služeb v organizaci, popřípadě její kapacity. Většina dobrovolníků má ke kultuře blízko, většinou přicházejí velmi dobře vybavení vědomostmi o dané problematice. Dobrovolnictví tak pomáhá člověku získat nové znalosti, člověk může rozvinout svůj potenciál a také bude mít současně uspokojivý pocit, že pomáhá dobré věci.

V oblasti kultury je možné organizovat dobrovolnický program v neakreditovaném i akreditovaném režimu (blíže k akreditacím viz sekce Dobrovolnická služba).